In­te ett pip om Twin Pe­aks i fil­men om David Lynch

Hallands Nyheter - - Filmrecensioner - MATS JOHNSON

”Mums för psy­ko­a­na­ly­ti­ker, men jag sväl­jer in­te kon­cep­tet en film om Lynch som in­te hand­lar om film.”

Do­ku­men­tä­ren David Lynch – The art li­fe är en nit­tio mi­nu­ter lång mo­no­log. Med sin ka­rak­tä­ris­tis­ka fri­syr och med en cigg i mun­gi­pan be­rät­tar Lynch om märk­li­ga hän­del­ser från barn­do­men, ung­dom­så­ren, för­sö­ken att slå sig fram som konst­när. Sam­ti­digt får vi se Lynch­sig­ne­ra­de teckningar, fo­to­gra­fi­er och mål­ning­ar, al­la med ma­kab­ra in­slag.

EF­TER EN TIM­ME har 71-åri­ge Lynch, som kon­trol­le­rar fil­mens in­ne­håll helt och hål­let, kom­mit fram till år 1967. Då för­står vi att det in­te kom­mer att bli tid över för re­so­ne­mang kring tv-se­ri­en Twin Pe­aks el­ler fil­mer som Blue Vel­vet och Wild at he­art.

Nyck­lar­na till Lynchs sur­re­a­lis­tis­ka film­konst finns i barn­do­men. Mums för psy­ko­a­na­ly­ti­ker, men jag sväl­jer in­te kon­cep­tet en film om Lynch som in­te hand­lar om film.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.