”Jag kan in­te läng­re va­ra arg på pap­pa”

TV: SOFIA HELIN OCH AN­NE LUNDBERG HAR SETT SJÄLV­MORD PÅ NÄ­RA HÅLL Med den ut­ta­la­de am­bi­tio­nen att inge hopp och räd­da liv le­der An­ne Lundberg och Sofia Helin SVT:S förs­ta pro­gram­se­rie om själv­mord. Det går att ta­la om själv­mord – om det görs på rätt sätt

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - ERIKA JO­SEFS­SON/TT

Se­ri­ens bå­da pro­gram­le­da­re har själ­va er­fa­ren­he­ter av själv­mord och själv­mords­för­sök i si­na re­spek­ti­ve fa­mil­jer. An­ne Lund­bergs far­far och pap­pa tog bå­da si­na liv och de tre pro­gram­men hand­lar bland an­nat om hur hon tar sig bort­om den ils­ka hon rik­tat mot sin pap­pa un­der he­la sitt vux­na liv.

– JAG HAR IN­SETT att det här in­te var nå­got som han valde, det var ing­et som han gjor­de mot oss barn, mot fa­mil­jen som var kvar. Han upp­lev­de att han in­te ha­de nå­got al­ter­na­tiv och då går det in­te läng­re att va­ra li­ka arg, sä­ger An­ne Lundberg, van­ligt­vis pro­gram­le­da­re för An­tikrun­dan.

Sofia He­lins far­mor försökte fle­ra gång­er be­gå själv­mord, vil­ket Sofia Helin be­rät­ta­de om i ett upp­märk­sam­mat Som­mar-pro­gram i P1 då hon ock­så de­la­de med sig av er­fa­ren­he­ter­na från si­na eg­na de­pres­sio­ner.

– Jag tän­ker in­te skäm­mas, nu har jag ock­så för­stått ge­nom ex­per­ter, att vi som är käns­li­ga för psy­kisk ohäl­sa kanske har nå­got att be­rät­ta. Vi kanske har nå­got som and­ra i sam­häl­let bor­de lyss­na på. Jag har fått en stärkt käns­la av att det finns nå­got vär­de­fullt med den här käns­lig­he­ten, sä­ger Sofia Helin, till var­dags skå­de­spe­la­re, mest känd som Sa­ga i den dansk­svens­ka tv-se­ri­en Bron.

30 LIV I VEC­KAN he­ter do­ku­men­tär­se­ri­en, och ti­teln anger hur många liv som släcks ge­nom själv­mord i Sverige i dag. Var­je gång blir minst 10 till 15 per­so­ner runt om­kring djupt be­rör­da, ibland he­la sko­lor och sam­häl­len.

Även om de full­bor­da­de själv­mor­den lig­ger på un­ge­fär sam­ma ni­vå som för tio år se­dan så ökar själv­mords­för­sö­ken bland unga.

– Nå­got i vår kul­tur och vårt sam­häl­le pro­du­ce­rar ett väl­digt li­dan­de hos sår­ba­ra in­di­vi­der, sä­ger Ulla­ka­rin Ny­berg, psy­ki­a­ter, su­i­cid­fors­ka­re och pro­gram­se­ri­ens ex­pert.

I DET FÖRS­TA av­snit­tet med­ver­kar 25-åri­ga Em­mi­li som för någ­ra år se­dan tänkte hop­pa från en bro men blev stop­pad av en för­bi­pas­se­ran­de man som und­ra­de vad hon gjor­de.

Al­la är am­bi­va­len­ta än­da fram till den se­kund tan­kar­na över­går i hand­ling, tror Ulla­ka­rin Ny­berg.

– Har man tu­ren att för­stå vad som är på väg att hän­da och tu­ren att be­fin­na sig där just då, kan man i prin­cip all­tid in­gri­pa och för­stär­ka skä­len att le­va och vin­na tid. Får man ba­ra le­va up­pen­ba­rar sig för näs­tan al­la nya skäl att vil­ja gö­ra det. Det tyc­ker jag är väl­digt stär­kan­de att tänka på, sä­ger hon.

Vå­ga frå­ga och lyss­na, in­te minst på ton­års­bar­nen, sam­man­fat­tar pro­du­cen­ten Ul­ri­ka Bok­stad, sin främs­ta för­hopp­ning med se­ri­en även om hon sam­ti­digt gär­na skul­le vil­ja se höj­da an­slag till su­i­cid­forsk­ning­en.

”Jag har in­sett att det här in­te var nå­got som han valde, det var ing­et som han gjor­de mot oss barn, mot fa­mil­jen som var kvar.”

AN­NE LUNDBERG, om sin far­far som tog li­vet av sig

FLER KVIN­NOR ÄN män är psy­kiskt sju­ka, men 70 pro­cent av al­la full­bor­da­de själv­mord be­gås av män. Se­ri­ens and­ra pro­gram äg­nas åt dem.

– Det finns in­te en en­kel för­kla­ring, men många te­o­ri­er om var­för. Män har in­te sam­ma va­na att for­mu­le­ra sitt li­dan­de i ord, och är in­te li­ka va­na vid att sö­ka hjälp som kvin­nor, sä­ger Ulla­ka­rin Ny­berg.

– Män blir ock­så miss­för­ståd­da, de­ras de­pres­sio­ner ut­tryc­ker sig ibland annorlunda. En de­pri­me­rad man kan va­ra li­te av­vi­san­de, ag­gres­siv och små­full. En grå­tan­de kvin­na väc­ker stör­re sym­pa­ti och vår­dan­de im­pul­ser.

Förs­ta av­snit­tet av 30 liv i vec­kan sänds i SVT1 tors­dag 20 april.

Bild: NOELLA JOHANSSON/TT

BE­KAN­TA MED ÄM­NET. Sofia Helin och An­ne Lundberg har bå­da per­son­li­ga er­fa­ren­he­ter av själv­mord och själv­mords­för­sök i si­na re­spek­ti­ve fa­mil­jer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.