Bon­den Erik hop­pas på kär­lek

Hallands Nyheter - - Tv Guide -

21-åri­ge Erik Ohls­son fö­der han upp kvi­gor på en gård i Eds­byn. Nu hop­pas han hit­ta kär­le­ken i ”Bon­de söker fru”.

In­nan den elf­te sä­song­en drar i gång ska åt­ta bön­der pre­sen­te­ras i ”Bon­de söker fru – casting­en”. En av bön­der­na som tit­tar­na kan skri­va brev till i hopp om en träff är Erik Ohls­son, 21, som bor i Eds­byn i Häl­sing­land. Till­sam­mans med si­na för­äld­rar fö­der han upp kvi­gor.

– Den jag träf­far får gär­na va­ra öppen. Jag är so­ci­al själv så jag vill gär­na träf­fa nå­gon som ock­så är det. En per­son som är sig själv och som har för­stå­el­se för jord­bruksli­vet, sä­ger han.

Erik Ohls­son är se­dan ti­di­ga­re känd från pro­gram­met ”Bästa bon­den”. Han är ock­så en duk­tig ut­förså­ka­re.

– Ski­dåk­ning­en och går­den tar så myc­ket tid att det är svårt att hin­na träf­fa nå­gon. An­na Hedlund

Foto: TV4

Ett nytt gäng bön­der söker part­ner i ”Bon­de söker fru – casting­en”. 21-åri­ge Erik Ohls­son är en dem.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.