Henrik Dorsin in­tar ope­ra­sce­nen

Hallands Nyheter - - Tv Guide - Emi­lie Tör­nqvist

Fi­ra­de ope­ra­stjär­nor och to­ner från 1905 mö­ter hu­mor sig­ne­rad Henrik Dorsin i ”Dorsins Gla­da än­kan”.

I ope­ret­ten be­hö­ver den pres­sa­de te­a­ter­che­fen en suc­cé, och kny­ter en fi­rad ope­ra­di­va och en in­veck­lad re­gis­sör till sin upp­sätt­ning. Tex­ter­na i Kung­li­ga Ope­rans upp­sätt­ning av ”Gla­da än­kan” har upp­da­te­rats av Henrik Dorsin, fler­fal­digt pris­be­lö­nad ko­mi­ker, skå­de­spe­la­re, sång­a­re och ma­nus­för­fat­ta­re.

I en Tt-in­ter­vju ti­di­ga­re i år be­rät­ta­de Henrik Dorsin om när han fick frå­gan om att va­ra med och för­nya ope­rett­ma­nu­set, och dess­utom sjunga själv.

– Jag blev smick­rad och tyck­te att det lät gans­ka läb­bigt. Det här är ju in­te mam­mas ga­ta för mig. Det är ett an­nat sätt att job­ba på och and­ra sa­ker som räk­nas. Men det är ock­så det som är häf­tigt, det är myc­ket som ska fal­la på plats med or­kes­ter, kör, spel och tek­nik.

Foto: Mar­kus Går­der/kung­li­ga Ope­ran

Henrik Dorsin spe­lar vd:n Ben­ny Zet­ter­berg vars ope­ra­hus är i eko­no­misk kris.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.