HÖGRE KRAV.

Fri­ståen­de för­sko­lor be­hö­ver öka an­de­len för­s­kol­lä­ra­re. Mål­sätt­ning­en är att minst två av tre ska va­ra det.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - An­na Oscarson 010-471 53 71 ∙ an­na.oscarson@hn.se

På Ös­te­räng­ens för­sko­la mär­ker de in­te av för­s­kol­lärar­bris­ten. Här är ba­ra fy­ra av de 19 an­ställ­da barnskö­ta­re, res­ten är för­s­kol­lä­ra­re. – Det finns en med­ve­ten tan­ke bakom, sä­ger för­sko­le­che­fen.

Ös­te­räng­ens för­sko­la står in­för en stor för­änd­ring. Nå­gon gång un­der hös­ten kom­mer he­la verk­sam­he­ten att flyt­ta in i den sto­ra, ny­bygg­da för­sko­lan vid Bol­men.

– Vi re­kry­te­rar myc­ket till den nya en­he­ten och har re­kry­te­rat många hit ock­så, sä­ger Pia Ring­borg Nils­son, för­sko­le­chef.

En hög an­del av de an­ställ­da är ut­bil­da­de för­s­kol­lä­ra­re.

Pia Ring­borg Nils­son fram­hål­ler att det finns många duk­ti­ga barnskö­ta­re men för­s­kol­lä­ra­re har det pe­da­go­gis­ka an­sva­ret i verk­sam­he­ten.

–Vi vill ha en hög pe­da­go­gisk kom­pe­tens och får en högre kva­li­tet på verk­sam­he­ten med fler för­s­kol­lä­ra­re, sä­ger hon.

FÖRSKOLLÄRARUTBILDNINGEN är tre och ett halvt års hel­tids­stu­di­er på hög­sko­la. Ut­bild­ning­en in­ne­hål­ler bland an­nat pe­da­go­gik, di­dak­tik och psy­ko­lo­gi. Barnskö­ta­re har gym­na­si­e­ut­bild­ning.

På Ös­te­räng­ens för­sko­la har fle­ra av för­s­kol­lä­rar­na ut­bil­dat sig i Reg­gio Emi­lia-pe­da­go­gi­ken. Det in­ne­bär att bar­nen ska va­ra med­fors­kan­de, det är in­te pe­da­go­ger­na som ska lä­ra bar­nen.

–Vi hit­tar en in­gång i lä­ran­det via bar­nens in­tres­sen, sä­ger Ma­rie Vas­ters­son, för­s­kol­lä­ra­re.

NÄR FÖR­S­KOL­LÄ­RAR­NA PLANERAR be­stäm­mer de te­mat och de bru­kar gis­sa var de kom­mer att ham­na. Giss­ning­ar­na bru­kar näs­tan ald­rig slå in.

– Barn är så fi­lo­so­fis­ka, det kan ta de mest fa­sci­ne­ran­de vägar men pe­da­go­gen får ta tag i rikt­ning­en, sä­ger Pia Ring­borg Nils­son.

Fle­ra av för­s­kol­lä­rar­na på Österängen är ut­bil­da­de atel­je­ris­tor. Det in­ne­bär att de föl­jer este­tis­ka lär­pro­ces­ser i må­le­ri bland an­nat. Dess­utom har de pe­da­go­gis­tor som hjäl­per till i det kva­li­ta­ti­va ut­veck­lings­ar­be­tet.

SOM OM IN­TE det­ta vo­re nog be­dri­ver de ak­tions­forsk­ning som är en form av ut­veck­lings­ar­be­te.

– För­s­kol­lä­rar­na job­bar i par och sät­ter upp mål. Allt ska vi­la på forsk­ning och be­prö­vad er­fa­ren­het. De gör se­dan en re­flek­tion i var­da­gen. Ett över­gri­pan­de te­ma väljs ut, det kan va­ra barns in­fly­tan­de el­ler re­la­tio­ner till exempel, sä­ger Pia Ring­borg Nils­son.

Se­dan lä­ro­pla­nen re­vi­de­ra­des år 2010 har för­sko­lans verk­sam­het bli­vit mer pe­da­go­giskt in­rik­tad.

NÄR SKOLINSPEKTIONEN in­spek­te­ra­de Var­bergs kom­mun se­nast var de ute i verk­sam­he­ten. Pia Ring­borg Nils­son har in­te va­rit med om att in­spek­tio­ner­na har gått till på det sät­tet ti­di­ga­re.

I till­sy­nen ska för­sko­lor­na kun­na på­vi­sa pro­gres­sion.

–Det mås­te ha skett en ut­veck­ling. I maj får vi in­te va­ra kvar på sam­ma stäl­le där vi var i ja­nu­a­ri, sä­ger Christin Rå­ström, för­s­kol­lä­ra­re.

PÅ MÅNGA AND­RA för­sko­lor rap­por­te­ras det om att det är svårt att re­kry­te­ra för­s­kol­lä­ra­re. Men det är ing­et som Österängen har märkt av. Det cen­tra­la lä­get kan va­ra en bi­dra­gan­de or­sak lik­som det ut­veck­lan­de ar­bets­sät­tet.

– DET ÄR lyx­igt att ha det så. Jag tror ock­så att det loc­kar att få va­ra med i en nystart, sä­ger Pia Ring­borg Nils­son.

”Vi hit­tar en in­gång i lä­ran­det via bar­nens in­tres­sen”

MA­RIE VAS­TERS­SON för­s­kol­lä­ra­re

Bild: ANNIKA KARLBOM

FÖRSKOLLÄRARTÄTT EXEMPEL. På kom­mu­na­la Ös­te­räng­ens för­sko­la är 15 av 19 an­ställ­da för­s­kol­lä­ra­re. Här vi­sar två av dem, Ma­rie Vas­ters­son och Christin Rå­ström, upp en lek­hör­na.

POPULÄRT. Pia Ring­borg Nils­son, i för­grun­den, är glad över att många ut­bil­da­de för­s­kol­lä­ra­re sö­ker sig till hen­nes

Bild: ANNIKA KARLBOM

för­sko­lor. Ma­rie Vas­ters­son och Christin Rå­ström är två av för­s­kol­lä­rar­na på Österängen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.