Ned­drag­ning på särsko­lan oro­ar

SPARKRAV: Grund­särsko­lan i Fal­ken­berg för­lo­rar en fjär­de­del av sin bud­get, en ned­drag­ning som mo­ti­ve­ras av att sko­lan har haft allt­för ge­ne­röst an­slag ti­di­ga­re. Men ned­drag­ning­en oro­ar när tjäns­ter nu dras in.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Håkan Berg­ström 010-471 52 67 ∙ ha­kan.bergstrom@hn.se

”Så det är i slutän­dan in­te sä­kert hur stor be­spa­ring­en blir, ut­an den be­ror på elev­ut­veck­ling­en” STEFAN BÖRJESSON rek­tor, grund­särsko­lan

Rek­torn för grund­särsko­lan Stefan Börjesson me­nar att be­spa­ring­en än­då kan ses som lo­gisk, ef­tersom särsko­lan nu får en re­surs­för­del­ning som ex­ak­ta­re styrs av ele­vers be­hov.

– Vi har i jäm­fö­rel­se med and­ra kom­mu­ner haft en väl till­ta­gen bud­get. Ko­sty­men har va­rit för stor och nu får vi an­pas­sa den. Vi får ett par år på oss att ge­nom­fö­ra ned­drag­ning­en, sä­ger Stefan Börjesson.

BE­SPA­RING­EN ÄR ETT led i kom­mu­nens över­syn av kost­na­der­na in­om ut­bild­nings­sek­torn, och ska ock­så för­stås mot bak­grund av att för­valt­ning­en även be­hö­ver fi­nan­si­e­ra löf­tet om ett två­lä­rar­sy­stem, två lä­ra­re i var­je F-6-klass.

Men för grund­särsko­lan, en li­ten en­het med 40 ele­ver, 11 pe­da­go­ger, yt­ter­li­ga­re li­ka många ”stöd­tjäns­ter” och 13 mil­jo­ner kro­nor i ti­di­ga­re års­bud­get, så är det här na­tur­ligt­vis en känn­bar ned­drag­ning.

FUB, för­e­ning­en för per­so­ner med ut­veck­lings­stör­ning, har till exempel kal­lat till för­äld­ra­mö­te nu i vec­kan, där man i in­bju­dan stäl­ler kom­mu­nens högt ställ­da mål för ut­bild­ning­en mot denna verk­lig­het:

”Hur ska vi hjäl­pa vå­ra barn till en sko­la som le­ver upp till lä­ro­pla­nens mål: ’Ut­bild­ning Fal­ken­berg blir en ut­bild­nings­plats i världs­klass.’ ’Väl för­ank­rad i re­le­vant forsk­ning och ak­tu­ell be­prö­vad er­fa­ren­het’

Kom­mu­nen har be­slu­tat att spa­ra fle­ra mil­jo­ner på särsko­lan. Det­ta ris­ke­rar all­var­ligt att på­ver­ka un­der­vis­ning­en ne­ga­tivt för särsko­lans barn.”

Skri­ver allt­så FUB i sin kal­lel­se till mö­tet, dit ock­så barn- och ut­bild­nings­nämn­dens ord­fö­ran­de och för­valt­nings­chef in­bju­dits.

Nu un­der vå­ren dras två tjäns­ter som ele­vas­si­sten­ter på Hjorts­bergs­sko­lans särsko­la in, där de be­rör­da går till annan tjänst el­ler pen­sio­ne­ras. En tjänst som stu­di­e­hand­le­da­re på Tull­bro­sko­lans särsko­la tas ock­så bort, vil­ket mo­ti­ve­ras av att tjäns­ten var knu­ten till en elevs sär­skil­da be­hov av språk­stöd och att denna elev nu har flyt­tat.

TILL SOMMAREN VÄNTAR ock­så en upp­säg­ning av en lo­go­ped som tjänst­gjort på bå­de särsko­lan på Hjorts­bergs­sko­lan och Tull­bro­sko­lan.

– Men där räk­nar vi med att i stäl­let kun­na ta stör­re hjälp av re­sur­ser från den cen­tra­la elev­häl­san i kom­mu­nen, sä­ger Stefan Börjesson.

På mot­sva­ran­de sätt räk­nar särsko­lan med viss upp­back­ning från elev­häl­san när man ock­så gör ned­drag­ning i pe­da­gog­tjäns­ter, sam­man­ta­get un­ge­fär en hel­tid som pe­da­gog och spe­ci­al­pe­da­gog.

– Sam­ti­digt är det så att re­surs­för­del­ning­en nu mer be­stäms av ele­ver­nas de­fi­ni­e­ra­de be­hov. Så det är i slutän­dan in­te sä­kert hur stor be­spa­ring­en blir, ut­an den be­ror på elev­ut­veck­ling­en, sä­ger Stefan Börjesson.

Det rör sig in­te om ute­slu­tan­de hel­tids­tjäns­ter som be­rörs. Men om­räk­nat i hel­ti­der hand­lar det än­då om cir­ka 4 tjäns­ter som för­svin­ner, vil­ket på helårs­ba­sis ger en be­spa­ring på drygt 2 mil­jo­ner kro­nor.

Det in­ne­bär att det in­för näs­ta år finns ett yt­ter­li­ga­re sparkrav in­nan grund­särsko­lan be­fin­ner sig i den ”ko­stym” som den nya re­surs­för­del­ning­en med­ger, med en ned­drag­ning på 3,3 mil­jo­ner kro­nor i års­bud­ge­ten ut­i­från nu­va­ran­de elev­un­der­lag

KON­SE­KVEN­SER­NA ÄR ÄN­NU svå­ra att över­blic­ka, ef­tersom ned­drag­ning­en är i sin in­led­ning.

Po­li­ti­ker­na har in­te de­talj­styrt den här frå­gan, ut­an det är i förs­ta hand för­valt­ning­ens tjäns­te­man­na­led­ning som be­stämt till­del­ning­en ut­i­från de över­gri­pan­de eko­no­mis­ka ra­mar som po­li­ti­ker­na be­slu­tat om.

Bild: OLA FOLKESSON

HJORTS­BERGS­SKO­LAN. Kom­mu­nens grund­särsko­la, där fle­ra tjäns­ter dras in, är till en del för­lagd till Hjorts­bergs­sko­lan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.