Se­ri­e­teck­na­re i Mal­mö.

Fal­ken­ber­ga­ren Yl­va Okne­lid ri­tar som jobb, hob­by och te­ra­pi.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Malin Ei­re­felt 0721-91 12 67 ∙ malin.ei­re­felt@hn.se

Yl­va Okne­lid från Fal­ken­berg ri­tar böc­ker, ka­lend­rar, klis­ter­mär­ken, skivom­slag, ut­ställ­ning­ar och i sin dag­bok – har en se­rie för al­la hon gjort slut med.

De var en grupp. De fles­ta ha­de lärt kän­na varand­ra på se­ri­e­sko­lan i Mal­mö. De vil­le star­ta ett se­ri­e­kol­lo för barn. De sök­te peng­ar från kom­mu­nen. Det blev ing­et kol­lo, men det blev två en­sta­ka se­ri­e­da­gar. Sommaren 2016 sök­te de nya me­del, från arvs­fon­den.

– Vi fick jät­te­myc­ket peng­ar. Så nu är al­la an­ställ­da i pro­jek­tet un­der tre år, sä­ger Yl­va Okne­lid som bor i Mal­mö.

PRO­JEK­TET FINNS I oli­ka stä­der i lan­det och Yl­va Okne­lid ar­be­tar i Mal­mö och Umeå.

– Vi har en öp­pen verk­stad i Mal­mö på Ga­ra­get. Det är ett bib­li­o­tek som är helt fan­tas­tiskt. De har myc­ket verk­sam­het för barn och det är många som häng­er där ef­ter sko­lan.

Sats­ning­en he­ter Se­ri­estorm och är ett pro­jekt för att ska­pa konst­när­li­ga mö­tes­plat­ser med en ”in­ter­kul­tu­rell med­ve­ten­het”.

– Vi vill hit­ta nya sätt för barn att träf­fa varand­ra ut­an­för sko­lan. För­hopp­nings­vis byg­ger vi upp in­tres­set för se­ri­er ock­så. Vi ar­be­tar för att ta fram me­to­der för att ska­pa en verk­stads­mil­jö som är hi­e­rar­ki­lös och ut­an pre­sta­tion. Vi vill gå bort från myc­ket av det som finns i sko­lan.

HON AR­BE­TAR MED Se­ri­estorm två da­gar i vec­kan. Res­ten av ti­den läg­ger hon på eg­na pro­jekt. Hon för­sö­ker till exempel bli klar med en se­rie­bok som he­ter Vi­o­la­re­sor­na.

– Den hand­lar om en posta­po­ka­lyp­tisk sa­go­värld där ett kol­lek­tiv hål­ler på med bo­ta­nik och växt­forsk­ning. Fem per­so­ner från kol­lek­ti­vet ger sig ut på oli­ka ex­pe­di­tio­ner.

Vem tror du gil­lar boken?

– Folk som mig. Al­la. Växt­in­tres­se­ra­de som gil­lar fan­ta­sy och re­la­tio­ner.

Hur bör­ja­de du ri­ta?

– Jag har all­tid gjort det. På gam­la teck­ning­ar syns det att jag ri­ta­de som vil­ken ski­tunge som helst. Men vux­na om­kring mig såg att jag tyck­te det var ro­ligt, och upp­munt­ra­de mig. Det gjor­de myc­ket för själv­för­tro­en­det att fort­sät­ta.

När bör­ja­de du ri­ta se­ri­er?

– Jag bör­ja­de sä­ga att jag ri­ta­de se­ri­er när jag var sex­ton, men det stäm­mer in­te rik­tigt. Jag kän­de ba­ra att jag väl­digt gär­na vil­le ri­ta se­ri­er. Jag har all­tid läst se­ri­er. Men det var egent­li­gen in­te för­rän på se­ri­e­sko­lan jag bör­ja­de or­dent­ligt.

DET VAR PÅ Fal­ken­bergs bib­li­o­tek hon hit­ta­de se­ri­er som hon iden­ti­fi­e­ra­de sig med och in­spi­re­ra­des av. Bland an­nat ”Till mi­na vän­ner och fi­en­der” av Lo­ka Ka­narp och ”Ni­e­mi” av Ron­ja Ber­ge.

– Se­ri­er är ett jät­te­bra me­dium för att be­rät­ta sa­ker, med bild och text. Det pas­sar mig väl­digt bra. Dels ri­tar jag för att jag bill be­rät­ta nå­got. Men jag har ock­så gjort myc­ket dag­boks­se­ri­er, för mig själv. Det känns som att jag har en se­rie för var­je per­son jag har gjort slut med.

UTÖ­VER SE­RI­ESTORM, DEN på­gåen­de boken och det eg­na dag­boks­ri­tan­det gör Yl­va Okne­lid oli­ka si­do­pro­jekt. I ju­las sål­de hon till exempel en ka­len­der som hon ha­de gjort.

– Det var ett li­tet smit, som jag så lätt gör. Jag vil­le ha nå­got nytt att säl­ja på en jul­mark­nad. Det är på grund av så­da­na smit som boken drar ut på ti­den. Jag är lätt­dis­tra­he­rad. Jag har ock­så gjort en ut­ställ­ning och ett skivom­slag och en annan bok om två tje­jer som skej­tar och blir kä­ra, för 9-12-åring­ar, un­der ti­den jag har ar­be­tat med Vi­o­la­re­sor­na. Men hon vill bli klar, snart. – Se­ri­er tar så fruk­tans­värt lång tid att gö­ra. I al­la fall för mig. Jag vill bli klar, för om jag in­te skär­per mig och job­bar på skul­le jag kun­na sit­ta i hund­ra år. Vad ska hän­da när du väl blir klar då?

– Då ska ett för­lag sä­ga: ”Hej, vi vill ge ut det här!”.

Bild: OLA FOLKESSON

RI­TA­DE EN KA­LEN­DER. ”Det var ett li­tet smit, som jag så lätt gör”, sä­ger hon. 8 MARS. Var­je år på in­ter­na­tio­nel­la kvin­no­da­gen gör Yl­va Okne­lid ett nytt klis­ter­mär­ke. PÅ BE­SÖK I FAL­KEN­BERG. Till var­dags bor Yl­va Okne­lid i Mal­mö där hon ar­be­tar som se­ri­e­teck­na­re och se­rie­pe­da­gog.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.