Don­kor gjor­de hi­sto­riskt förs­ta mål på nya are­nan.

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - Mattias Nils­son 010-471 53 42 ∙ mattias.nils­son@hn.se

En 21-årig gha­nan blev hi­sto­risk när Fal­ken­bergs FF tog po­äng mot formstar­ka De­ger­fors IF. – Fan­tas­tiskt! Jag viss­te in­te att jag var den förs­ta att gö­ra mål här. Det är stort, sa pig­ge in­hop­pa­ren Ri­chard Don­kor.

Fff-trä­na­ren Hasse Eklund gjor­de ett lyc­kat schack­drag och släpp­te in Ri­chard Don­kor i 66 mi­nu­ten. Drygt fy­ra mi­nu­ter se­na­re var det kvit­te­rat på Fal­con Al­ko­hol­fri Are­na och det var just Don­kor som stör­ta­de fram på väns­ter­kan­ten och stöt­te in Christof­fer Carlsson mag­ni­fi­ka in­spel från hö­ger.

– Det är min styr­ka. Jag äls­kar att springa, och att va­ra in­vol­ve­rad i spe­let, fort­sat­te Don­kor.

CHRISTOF­FER CARLSSON VISS­TE hur och var han skul­le slå den pass­ning­en.

– Pric­kar man den ytan mel­lan back­lin­je och mål­vakt då blir det far­ligt. Det kan li­ka gär­na bli själv­mål, sa Carlsson som vi­sa­de form som i fornsto­ra da­gar.

– Det fun­ka­de okej. Jag kom ju för­bi någ­ra gång­er på kan­ten, sa ”Stof­fe” som tog li­te re­vansch för pre­miä­ren mot Ös­ter då han fick sy­na rött kort.

– Jag tyck­te do­ma­ren var hård i sin be­döm­ning då, att dra ett rött kort när vi lig­ger un­der med 0-2 och det är 30 se­kun­der kvar. Okej, om det ha­de va­rit en tack­ling i knä­höjd, men så far­ligt var det in­te.

DE­GER­FORS, SOM KOM till mat­chen med två ra­ka seg­rar i ryg­gen mot Norr­by och Sy­ri­ans­ka, ha­de li­tet spelö­ver­tag i förs­ta halv­lek. Det var egent­li­gen ba­ra Christof­fer Carlsson som vi­sa­de ener­gi. Centralt styr­de Niko­la La­dan i De­ger­fors en kil­le som ti­di­ga­re gäst­spe­lat i Tvåå­kers IF...

– Det är svårt när de har tre där fram­me. Plus fem i för­sva­ret, det ha­de näs­tan tre mitt­bac­kar och då blir det trångt och in­te lätt att hit­ta in i mit­ten. Det bäs­ta var att kom­ma ut på kan­ten och slå in­lägg. Vi gör det, men vi gör det kanske för li­te, re­so­ne­ra­de Christof­fer Carlsson.

De­ger­fors spe­la­de på en led­ning de fick i 16:e mi­nu­ten. Se­basti­an Ohls­son slog en lång boll över FFF:S back­lin­je och där ki­la­de Sar­gon Abra­ham bakom Linus An­ders­son in­nan han med väns­tern pla­ce­ra­de bol­len för­bi Ham­pus Nils­son.

VISST SKED­DE DET med ett visst stänk av off­si­de.

– Jag har in­te sett det i ef­ter­hand. Men där och då trod­de jag att det var off­si­de, sa Linus An­ders­son i sin förs­ta match från start med FFF.

– Kul, men jag ha­de ve­lat vin­na. Det är myc­ket som kan gå bätt­re.

Linus vi­sa­de att han har ett bra till­slag på bol­len. Han hit­ta­de till exempel fram med en djuple­da­re till Erik Pärs­son som run­da­de mål­vak­ten - och sen sköt på täc­kan­de för­sva­ra­re.

– Bå­de tur och skick­lig­het. Men den bol­len blev bra, sa Linus.

FFF FICK MED sig en pin­ne och det var nog rätt­vist. De­ger­fors Mihla­li May­am­be­la ha­de ett jät­te­lä­ge i bör­jan av and­ra halv­lek där Ham­pus Nils­son pa­re­ra­de per­fekt. 2-0 där och FFF ha­de ga­ran­te­rat fått det be­svär­ligt.

– De­ger­fors har star­tat bra och för­tjä­nar att lig­ga i top­pen. Vi kom­mer i un­der­läge - igen, och det är all­tid en upp­förs­bac­ke, sa Hasse Eklund och fort­sat­te:

– Men vi är star­ka fy­siskt och ger in­te upp. Vi får till li­te chan­ser och de tre som kom in (Don­kor, Mahmut Özen och Stefan Ro­de­våg) för­änd­rar match­bil­den. De gav oss en annan di­men­sion och kre­a­ti­vi­tet.

”Kul, men jag ha­de ve­lat vin­na. Det är myc­ket som kan gå bätt­re”

LINUS AN­DERS­SON

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

HI­STO­RISK. Ri­chard Don­kor skri­ker ut sin gläd­je ef­ter att ha sla­git in 1-1-kvit­te­ring­en för FFF.

Bild: KRISTER AN­DERS­SON

OAVGJORT. ”Vi är star­ka fy­siskt och ger in­te upp”, sa Fff-trä­na­ren Hasse Eklund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.