Sing­lar sök­te kär­le­ken i Var­berg

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - MATILDA CARLSTRÖM matilda.carlstrom@hn.se

61 sing­lar från lan­dets al­la håll och kan­ter möt­tes på Bru­ket. För­hopp­ning­en var att lä­ra kän­na nya män­ni­skor el­ler träf­fa en part­ner.

På lång­fre­da­gen fyll­des Bru­ket av sing­lar när Sing­el i Sve­ri­ge ar­ran­ge­ra­de ”speed-me­e­ting”. Vis­sa åk­te långt för att va­ra med.

He­lén An­ders­son blå­ser i vis­sel­pi­pan – två mi­nu­ter har gått och det är dags att by­ta sam­tals­part­ner. 61 sing­lar mel­lan 40 och 79 år har kom­mit till Bru­ket i Var­berg för att lä­ra kän­na nya män­ni­skor.

– En del vill träf­fa en part­ner, and­ra kom­pi­sar. Hu­vud­sa­ken är att träf­fa and­ra män­ni­skor, sä­ger Herr­mann Wol­fen­wald som är Sing­el i Sve­ri­ges värd i Var­berg.

KONCEPTET LIKNAR DEN mer väl­kän­da va­ri­an­ten ”speed­dej­ting” där man sit­ter mitte­mot varand­ra vid ett bord och pra­tar med po­ten­ti­el­la part­ners un­der be­grän­sad tid.

– Men i stäl­let får man en lapp med al­las namn. Se­dan går man runt och pra­tar med så många som möj­ligt och boc­kar av, sä­ger Herr­mann Wol­fen­wald.

I for­mu­lä­ret med namn fanns även för­slag till frå­gor. Utö­ver de mer vän­ta­de som ”var är du född?” fanns ”vil­ket mid­je­mått i famn har du?” för att upp­munt­ra del­ta­gar­na att kra­mas.

– Jag vill upp­munt­ra folk att in­te va­ra bly­ga. Vi är ba­ra män­ni­skor och det är ba­ra att va­ra sig själv, sä­ger He­lén An­ders­son.

HON HAR DRIVIT Sing­el i Sve­ri­ge i näs­tan två de­cen­ni­er, och har sett många män­ni­skor fö­ras sam­man.

– Jag vill gö­ra män­ni­skor lyck­li­ga och ska­pa en öp­pen­het, sä­ger hon.

Bland sing­lar­na fanns de som åkt från Stock­holm, Skå­ne och Små­land. En av dem var Ann-char­lot­te Ax­els­son från Väx­jö, ti­di­ga­re del­ta­ga­re i Bon­de sö­ker fru:

– En kom­pis fö­reslog att jag skul­le åka hit. Jag hop­pas på att träf­fa en man, men det är kul att träf­fa vän­ner ock­så, sä­ger hon.

Bild: JONATAN BYLARS

SNABB KRAM. Del­ta­gar­na upp­munt­ra­des att kra­mas med varand­ra. Annika Jo­hans­son från Halm­stad lyd­de rå­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.