Oli­ka bud om ud­da djur

Hallands Nyheter - - Sidan 1 - LE­NA LYXELL 010-471 52 68 le­na.lyxell@hn.se

I Var­berg mås­te den som bor i tät­be­byggt om­rå­de an­sö­ka om att få ha höns, tup­par, mi­ni­gri­sar el­ler or­mar hem­ma. I Fal­ken­berg där­e­mot är det fritt fram.

I Fal­ken­berg är det fritt fram för höns, tup­par, mi­ni­gri­sar, häst, get­ter, får el­ler svin. I Var­berg mås­te den som bor i tät­be­byggt om­rå­de sö­ka till­stånd för att få ha nå­got av des­sa djur hem­ma.

Se­dan års­skif­tet be­hö­ver fal­ken­ber­ga­re som vill skaf­fa sig sällskapsdjur som höns, tup­par, mi­ni­gri­sar, häst, get­ter, får, orm, svin el­ler and­ra le­van­de va­rel­ser och bor in­om tät­be­byggt om­rå­de in­te sö­ka till­stånd på mil­jö- och häl­so­skydds­kon­to­ret. In­nan till­ståndskra­vet av­skaf­fa­des kom det in mel­lan en och sex an­sök­ning­ar om året.

– TILLSTÅNDEN KOSTADE ett par tu­sen kro­nor. De som sök­te till­stånd viss­te of­ta pre­cis vil­ka krav som ställ­des på dem som djurä­ga­re. Det hand­lar om att in­te stäl­la fler krav än vad som be­hövs, sä­ger Ange­li­ca Nord­lund på mil­jö- och häl­so­skydds­kon­to­ret i Fal­ken­berg.

I VAR­BERG ÄR det fort­fa­ran­de krav på till­stånd för den som vill skaf­fa sig ex­em­pel­vis nöt­kre­a­tur, häst, get, får el­ler svin och bor in­om tät­be­byggt om­rå­de.

– Jag har in­te hört nå­gon dis­kus­sion om att ta bort tillstånden un­der de två år som jag ar­be­tat här, sä­ger Pau­li­ne Hög­dahl, mil­jö- och häl­so­skydds­in­spek­tör i Var­bergs kom­mun.

Mel­lan 10 och 15 per­so­ner om året hör av sig till mil­jö- och häl­so­skydds­en­he­ten i Var­berg för att få ve­ta vil­ka reg­ler som gäl­ler.

– För­ra året fick vi ba­ra in en an­sö­kan om att ha fjä­der­fä in­om tät­be­byggt om­rå­de. Fy­ra år ti­di­ga­re, 2012, kom det in två an­sök­ning­ar, sä­ger Pau­li­ne Hög­dahl.

I SNITT EN gång om året an­sö­ker nå­gon i Var­bergs kom­mun om att få ha orm in­om tät­be­byggt om­rå­de. För­ra året änd­ra­des den lo­ka­la ord­nings­stad­gan så att det nu­me­ra en­dast krävs till­stånd för att ha gift-

or­mar. Hit­tills har ing­en var­ber­ga­re an­sökt om att få ha giftorm. I Fal­ken­bergs krävs in­te till­stånd för att ha giftorm.

När det gäl­ler fyr­fo­ta djur som häst, får, get el­ler nöt så har det in­te kom­mit in nå­gon an­sö­kan till Var­bergs kom­mun om att få ha des­sa in­om tät­be­byggt om­rå­de.

ÄVEN OM TILL­STÅND för djur­håll­ning ges och reg­ler­na följs kan dju­ren or­sa­ka att gran­nar blir stör­da.

– De all­ra van­li­gas­te kla­gomå­len gäl­ler skäl­lan­de hundar, vild­kat­ter och katter som till­hör nå­gon annan men som för­stör och stör hos and­ra. En del av des­sa kla­go­mål hör in­te hem­ma här hos oss på mil­jö- och häl­sa ut­an om­fat­tas av la­gen om till­syn av hundar och katter som är po­li­sens an­svar, sä­ger Pau­li­ne Hög­dahl.

– När kla­gomå­len hand­lar om dju­rens väl­be­fin­nan­de är det läns­sty­rel­sen som ska kon­tak­tas.

Den som vän­der sig till mil­jö- och häl­so­skydds­kon­to­ret med kla­go­mål på gran­nar och de­ras sällskapsdjur får si­na kla­go­mål be­hand­la­de på sam­ma sätt som and­ra kla­go­mål, ex­em­pel­vis för hög ljud­vo­lym. Mil­jöoch häl­sa tar kon­takt med djurä­ga­ren. Om ing­et hän­der upp­ma­nas den stör­da gran­nen att skri­va en ”stör­nings­dag­bok”.

– Därefter tit­tar vi på hur stor stör­ning­en är och hur of­ta den fö­re­kom­mer. Stör­ning­ar, ex­em­pel­vis hundar som skäl­ler, kan upp­fat­tas väl­digt oli­ka och det ska myc­ket till för att ex­em­pel­vis en hundä­ga­re tving­as till åt­gär­der. Det all­ra bäs­ta är om pro­ble­met kan lö­sas ge­nom att gran­nar­na har en di­a­log och vi hjäl­per till med tips om hur stör­ning­en ska kun­na be­grän­sas, sä­ger Ange­li­ca Nord­lund.

SUGEN PÅ EN MINIGRIS? Nu be­hövs in­te läng­re till­stånd för djur som mi­ni­gri­sar, höns och get­ter i Fal­ken­berg. And­ra

Bild: PONTUS LUNDAHL/TT/ARKIV

reg­ler gäl­ler för Var­bergs kom­mun.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.