Gör upp om po­li­sen

Hallands Nyheter - - Ledare - SVEN ERIK JANSSON Ny­hets­by­rå Cen­ter­pres­sens

Det var kanske in­te helt ovän­tat att det skul­le kom­ma ett S-ut­spel om fler po­li­ser på S-kon­gres­sen ef­ter det som hän­de i Stock­holm i fre­dags. Te­mat för den var ju för öv­rigt ”Trygg­het i en ny tid”. Vis­ser­li­gen ha­de man ti­di­ga­re flag­gat för mer re­sur­ser till po­li­sen – bland an­nat 700 mil­jo­ner ex­tra för in­ne­va­ran­de år. Men i takt med att de and­ra par­ti­er­na - ut­om V och MP – kom med si­na bud var nog egen bud­giv­ning ofrån­kom­lig.

Nu är frå­gan om fler ”po­li­san­ställ­da” in­te helt en­kel även om man in­rät­tar två nya po­lis­ut­bild­ning­ar. Det skall re­kry­te­ras ock­så. In­te ba­ra nya för de som går i pen­sion. Duk­ti­ga po­li­ser får be­tyd­ligt bätt­re be­talt för att bli sä­ker­hets­che­fer i kom­mu­ner el­ler fö­re­tag. Inklu­si­ve pri­va­ta sä­ker­hets­bo­lag. Ar­bets­mil­jön är sä­kert en helt annan ock­så.

”Vill re­ge­ring­en se fler po­li­ser så mås­te man gö­ra yr­ket mer at­trak­tivt. Då är lö­nen det en­skilt vik­ti­gas­te. Det tyc­ker jag ock­så re­ge­ring­en in­sett i och med att de tyd­ligt nu sä­ger att det krävs sats­ning­ar på po­lis­pro­fes­sio­nen”, sa­de Po­lis­för­bun­dets ord­fö­ran­de Le­na Nitz till TT (11/4). Rikspo­lis­che­fen Dan Eli­as­son tror att en så­dan sats­ning skall bli möj­lig ”ef­ter sats­ning­en från re­ge­ring­en”. Men i den frå­gan pas­sar in­ri­kesmi­nis­ter An­ders Yge­man: ”Lön ska sät­tas mel­lan ar­bets­mark­na­dens par­ter”, en­ligt ho­nom.

ATT RE­GE­RING­EN OCH riks­da­gen ge­nom lä­rar­lö­ne­lyf­tet gjor­de just det, höj­de lö­ner­na för en yr­kes­grupp, be­skrivs som ett un­dan­tag. Men i det fal­let var det ett or­dent­ligt in­grepp i den fria lö­ne­bild­ning­en ef­tersom lä­rar­nas ar­bets­gi­var­mot­part – Sve­ri­ges kom­mu­ner och lands­ting, SKL – ock­så för­hand­lar med sjuk­skö­ters­kor, un­der­skö­ters­kor och en lång rad and­ra of­fent­li­gan­ställ­da grup­per. Och för dem blev det inga ex­tra peng­ar. För po­li­sen är det enkla­re - sta­ten är ar­bets­gi­va­re.

Nu är det in­te ba­ra pat­rul­le­ran­de po­li­ser som be­hövs. Det be­hövs ock­så It-ex­per­ter som ut­re­der It-brott. Det be­hövs eko­no­mer som ut­re­der ekobrott. Och då är det tro­ligt­vis mer ef­fek­tivt att an­stäl­la It-spe­ci­a­lis­ter och duk­ti­ga eko­no­mer

som sen ges ade­kvat po­lis­ut­bild­ning om så be­hövs och in­te sko­la om po­li­ser och skic­ka dem på It-el­ler eko­no­mi­ut­bild­ning­ar som idag of­ta sker. Men då får man ock­så be­ta­la.

POLISFRÅGAN TORDE MED S-ut­spe­let va­ra des­ar­me­rad, åt­minsto­ne för ett tag. Det bor­de dess­utom va­ra en frå­ga som man i lugn och ro bor­de kun­na sy ihop över par­ti­grän­ser­na. Det finns ing­en an­led­ning att grä­va skytte­gra­var i den frå­gan. Li­kaså bor­de det va­ra själv­klart att al­li­ans­par­ti­er­na går till det mö­te som re­ge­ring­en kal­lat till ef­ter påsk för att pra­ta om be­ho­vet av nya po­li­tis­ka be­slut för att mot­ver­ka ter­ro­ris­men. Och det ut­an att hem­fal­la åt po­pu­lism. Frå­gan är för vik­tig. Och det är nog så att en ma­jo­ri­tet av svens­ka fol­ket tyc­ker att det här är en frå­ga som skall han­te­ras an­svars­fullt. För den är in­te en­kel. Så gör upp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.