Unga ska tri­vas i Fal­ken­berg

Hallands Nyheter - - Ledare -

LEDARE 18/4. Blir du ner­vös el­ler glad när du ser en stör­re grupp ung­do­mar som häng­er i cent­rum? Att dö­ma av vitt­nes­mål från fal­ken­ber­ga­re går åsik­ter­na brett isär om hur det känns när fram­ti­den sam­las. För det är ju vad de unga är – kom­mu­nens fram­tid. Och som så­dan bör den för­stås väl­kom­nas på bäs­ta sätt.

I en kom­mun som med fram­gång sat­sar på cent­ru­m­ut­veck­ling har ung­do­men sin giv­na plats. Sam­ti­digt vitt­nar po­li­sen om att en del in­vå­na­re blir osäk­ra i mö­tet med stör­re grup­per unga.

Att kla­ga på de ung­as fram­fart är för­vis­so ett fe­no­men gam­malt som ga­tan. Att oron of­ta sak­nar fog spe­lar mind­re roll i ti­der när otrygg­hets­käns­lor smit­tar – och i Fal­ken­berg får po­li­sen age­ra med­la­re. Det­ta i syf­te att gö­ra den na­tur­li­ga samex­i­sten­sen så smi­dig som möj­ligt.

En fäl­tas­si­stent tror att av­sak­na­den av en cen­tral lo­kal kan bi­dra till att fler unga drar runt i stan. Att ta en kaf­fe på ett fik kan kos­ta en re­jäl slant – och det finns en gräns för hur länge man kan sit­ta med en tom mugg ut­an att nä­ringsid­ka­ren bör­jar sneg­la li­te.

Så hur går det med Fal­ken­bergs mo­bi­la ung­do­mens hus?

– Vi fick vå­ra me­del den 1 ja­nu­a­ri och när det gäl­ler den li­te äld­re mål­grup­pen är allt in­te på plats än­nu. Men själ­va ar­bets­me­to­den är klar, tan­ken är att mö­ta ung­do­mar­na där de är, och själ­va vill va­ra sä­ger Per Jo­hans­son (C), ord­fö­ran­de för kul­tur- och fri­tids­nämn­den.

Un­der den po­li­tis­ka be­sluts­pro­ces­sen un­der­ströks gång på gång att Fal­ken­berg är stort och att unga i Älv­se­red, Ul­la­red och Fe­gen ock­så mås­te få sin del av ka­kan. Men att cent­rum of­ta ut­ö­var en sär­skild loc­kel­se gäl­ler för unga i de fles­ta stä­der.

– Vi har sagt att vi skall job­ba flex­i­belt ut­i­från vad de unga ef­ter­frå­gar. Så jag ser det in­te som omöj­ligt att det ock­så blir en mö­tes­plats i cent­rum, sä­ger Per Jo­hans­son.

Att det finns be­red­skap för det är vik­tigt, in­te ba­ra för det unga. Ett cent­rum där det rå­der liv och rö­rel­se och där al­la åld­rar kan kän­na sig hem­ma lig­ger i he­la Fal­ken­bergs in­tres­se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.