Ett för­slag till ci­vil­plikt

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt - Dag Reu­ter­wall

VÄRN­PLIKT. Tack! - sig­na­tur ”För Sve­ri­ge all­tid”. Jag har just (Or­det är fritt 7/3) här ta­git upp när man bör skri­va un­der med namn och när man kan av­stå. Här står det mig fritt och sät­ter ut mitt namn, även om det som ”För Sve­ri­ge all­tid” skri­ver, och helt en­ligt vad jag själv slår vakt om, ham­nar un­der ”all­män­na frå­gor” (se min in­sän­da­re 7/3).

INSTÄMMER MED VAD ”För Sve­ri­ge all­tid” skri­ver, bå­de till ru­brik, och till in­ne­håll. Värn­plikt är på all­var.

För­tyd­li­gas bör dock att för­sva­ret all­tid lärt ut att främst sät­ta ”fi­en­den” ur strid­bart skick, på sam­ma sätt som en po­lis kan skju­ta en gär­nings­man un­der på­gåen­de brott ut­an av­sikt att dö­da– men för att för­hind­ra att yt­ter­li­ga­re ska­da upp­står ge­nom gär­nings­man­nens age­ran­de.

Och Fn-trupp som sänds ut med va­pen i hand bär hel­ler in­te des­sa främst för att ”dö­da” – ut­an för att med va­pen­makt för­sö­ka för­hind­ra än mer ”dö­dan­de”. Ex­em­pel­vis skyd­da mat­kon­vo­jer från väp­na­de an­grepp.

FÖR­SVA­RET hand­lar dess­utom in­te ba­ra om va­pen – ut­an till minst li­ka stor del om skydd av ci­vil­be­folk­ning­en. Det­ta i sam­band med krig, men ock­så vid sto­ra olyc­kor och ka­ta­stro­fer.

Ti­di­ga­re kal­la­des det­ta för Total­för­sva­ret: Mi­li­tärt, Ci­vilt, Eko­no­miskt och Psy­ko­lo­giskt – För­svar.

I Fin­land kan ex­em­pel­vis värn­plik­ti­ga få gö­ra en ci­vil gren – Ci­viltjänst. Finns att lä­sa om på http://www.si­va­ri­kes­kus. fi/se

ETT PRINCIPFÖRSLAG till ”Ci­vil­plikt” (To­tal­plikt) för svensk räk­ning är för­med­lat ge­nom kro­ki­ga ka­na­ler (2015-2016). Prin­ci­piellt myc­ket en­kelt: An­ting­en är du med och vär­nar lan­det och män­ni­skor­na här, rent kon­kret prak­tiskt – ex­em­pel­vis vid sto­ra ka­ta­stro­fer och olyc­kor – el­ler om nå­gon tar till va­pen. El­ler, så be­ta­lar du en öron­märkt Plikt­av­gift – så att de som gör en in­sats får sin för­sörj­ning tryg­gad un­der ut­bild­ning, öv­ning och vid skarpt lä­ge.

VI HAR HÄR ba­ra ställt oss på trös­keln till vad ”plik­ten” till sin för­läng­ning kan kom­ma in­ne­bä­ra för vår syn på bå­de oss själ­va – och fram­för allt för hur vi ser på vårt hit­tills dol­da be­ro­en­de av varand­ra.

Bild: JONAS EKSTRÖMER/TT

SKYDDAR. För­sva­ret hand­lar om att skyd­da ci­vil­be­folk­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.