Högre krav på ut­bil­da­de för­s­kol­lä­ra­re

Hallands Nyheter - - Varberg - AN­NA OSCARSON 010-471 53 71 an­na.oscarson@hn.se

Fri­ståen­de för­sko­lor be­hö­ver hö­ja an­de­len för­s­kol­lä­ra­re an­ser barn- och ut­bild­nings­nämn­den. – Det är li­te lågt på vis­sa stäl­len, sä­ger Mi­cael Åkes­son (M), ord­fö­ran­de.

Var­bergs kom­mun strä­var ef­ter att minst två av tre per­so­nal på för­sko­lan ska va­ra ut­bil­da­de för­s­kol­lä­ra­re. Ef­ter att ha gjort en till­syn hos samt­li­ga pri­va­ta för­sko­lor un­der hös­ten 2016 vi­sa­de det sig att de pri­va­ta för­sko­lor­na ba­ra når upp till ett snitt på 43,15 pro­cent för­s­kol­lä­ra­re. Värst var det på Ler­jans för­sko­la där an­de­len för­s­kol­lä­ra­re låg på 11,8 pro­cent. Men en för­s­kol­lä­ra­re har an­ställts på hel­tid se­dan till­sy­nen gjor­des. Ti­di­ga­re ar­be­ta­de per­so­nal mot­sva­ran­de 7,85 tjäns­ter där.

– DET KRÄVS för­s­kol­lä­ra­re för att kun­na ut­fö­ra upp­dra­get. An­sva­ret för att pla­ne­ra ålig­ger för­s­kol­lä­ra­ren. För­sko­lan är förs­ta ste­get i ut­bild­nings­vä­gen och upp­dra­get har spet­sats till via lä­ro­pla­nen, sä­ger Ag­ne­ta Sven­berg, chef för­sko­le­verk­sam­het i Var­bergs kom­mun.

Ären­det var up­pe på barn- och ut­bild­nings­nämn­dens se­nas­te mö­te. Då be­slu­ta­des det att de fri­ståen­de för­sko­lor­na ska ha sam­ma mål­sätt­ning som de kom­mu­na­la, det vill sä­ga att två av tre per­so­nal ska va­ra för­s­kol­lä­ra­re. Nå­got som kom­mer att kon­trol­le­ras vid näs­ta års till­syn.

För­valt­ning­en skri­ver i un­der­la­get till be­slu­tet att ar­be­tet med att hö­ja an­de­len för­s­kol­lä­ra­re krä­ver en med­ve­ten­het och en pla­ne­ring fram­åt över åren för att till­va­ra­ta till­fäl­len när va­kan­ser upp­står.

KULLERBYTTANS FÖR­SKO­LA ÄR fri­ståen­de och öpp­na­de för sju år se­dan. Vid till­sy­nen ha­de de 35,6 pro­cent för­s­kol­lä­ra­re som ar­be­ta­de i barn­grup­pen. Se­dan dess har de an­ställt två för­s­kol­lä­ra­re, en på hel­tid och en på 80 pro­cent. De har sam­man­lagt tolv tills­vi­da­re­an­ställ­da som ar­be­tar i barn­grup­pen.

– Vårt mål är att ha stör­re de­len för­s­kol­lä­ra­re men det är brist just nu. Någ­ra av vå­ra en­ga­ge­ra­de pe­da­go­ger har valt att stu­de­ra vi­da­re, flyt­ta el­ler bör­ja job­ba i sko­lan, sä­ger Per­nil­la Nel­felt, för­sko­le­chef.

För­ra gång­en Kullerbyttans för­sko­la ha­de an­nons ute fick de in­te en en­da sö­kan­de för­s­kol­lä­ra­re.

– Vi be­hö­ver ut­bil­da­de för­s­kol­lä­ra­re för att kun­na ar­be­ta ut­i­från vårt upp­drag.

SOLKULLA FÖR­SKO­LA HA­DE vid till­sy­nen 25 pro­cent för­s­kol­lä­ra­re i barn­grup­pen. Se­dan dess har en va­kant tjänst till­satts med en för­s­kol­lä­ra­re. I dags­lä­get har de 41 pro­cent för­s­kol­lä­ra­re. (2,58 av 6,31 tjäns­ter.)

– Jag upp­skat­tar att BUN vill hö­ja am­bi­tions­ni­vån i för­sko­lan. Det är oer­hört vik­tigt att se den ge­men­sam­ma kom­pe­ten­sen som finns på för­sko­lan. Vi har pe­da­go­ger med många års er­fa­ren­het, en­ga­ge­mang och driv. Nya ar­bets­me­to­der pro­vas stän­digt. Dess­utom sat­sar vi myc­ket på den kon­ti­nu­er­li­ga fort­bild­ning­en och det kol­le­gi­a­la lä­ran­det, samt gör oli­ka stu­die­be­sök, sä­ger Ca­ro­la Lys­bring, för­sko­le­chef.

En­ligt hen­nes upp­skatt­ning­ar är per­so­naltät­he­ten högre på fri­ståen­de för­sko­lor och de tar in vi­ka­ri­er i högre ut­sträck­ning än de kom­mu­na­la vid sjuk­dom ex­em­pel­vis.

– Fri­ståen­de för­sko­lor har dess­utom högre hy­ror än de kom­mu­na­la, sä­ger hon.

I NULÄGET SER de in­te att de har be­hov av fler för­s­kol­lä­ra­re ut­an i stäl­let mer di­gi­tal kom­pe­tens. Lä­ro­pla­nen för för­sko­lan kom­mer att re­vi­de­ras och det di­gi­ta­la lä­ran­det för­stär­kas. Med an­led­ning av att det­ta hål­ler någ­ra ur per­so­na­len på och vi­da­re­ut­bil­dar sig in­om di­gi­talt lä­ran­de och na­tur­ve­ten­skap på Halm­stad hög­sko­la.

– Att ar­be­ta som pe­da­gog i för­sko­lan är ett spän­nan­de yr­ke i stän­dig för­änd­ring.

Av de pri­va­ta för­sko­lor­na ha­de Kom­pas­sen högst an­del för­s­kol­lä­rar­na vid till­sy­nen, 87,1 pro­cent.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.