Gurun som går in i tunga käns­lor

Hallands Nyheter - - Varberg - MATILDA CARLSTRÖM matilda.carlstrom@hn.se

Om­kring 50 per­so­ner kom till Asia Spa när Guru Me­her från Los Ang­e­les lär­de ut sin känslo­me­di­ta­tion.

I 35 år har han un­der­vi­sat Kun­da­li­niyo­ga och me­di­ta­tion i he­la värl­den. Un­der påsk­hel­gen be­sök­te Guru Me­her Sve­ri­ge och Var­berg för förs­ta gång­en.

– Jag såg hans in­ter­net­kurs och tyck­te att den var så him­la bra. Då tänk­te jag att jag mås­te bju­da hit ho­nom, sä­ger Em­ma Öberg.

HON DRIVER YOGA Man­ga­lam i Tvåå­ker och bjöd in ho­nom som gäst­lä­ra­re på en works­hop un­der hel­gen, in­nan han gäs­ta­de Asia Spa på mån­da­gen.

Me­to­den som han lär ut ba­se­ras till stor del på hans bok ”Sen­se of the soul: Emo­tio­nal The­ra­py”.

– Män­ni­skan har haft pro­blem i al­la ti­der, men vi för­sö­ker ig­no­re­ra dem. Jag vill se vad käns­lor­na kan sä­ga oss, sä­ger han.

Han be­rät­tar att han bör­jar var­je me­di­ta­tion med att för­kla­ra att ”käns­lor­na är din vän.”

– De fles­ta vet in­te vad de ska gö­ra av si­na käns­lor, och vis­sa är räd­da för dem. Men de kan fak­tiskt hjäl­pa dig.

DÄREFTER PÅBÖRJAR HAN sin gui­da­de me­di­ta­tion där han ber del­ta­gar­na att min­nas ett till­fäl­le då de känt ils­ka, räds­la, skam el­ler sorg. Re­ak­tio­ner­na kan ibland bli star­ka från del­ta­gar­na.

– Om de är i sorg kan de lätt bör­ja grå­ta. And­ra får en aha-upp­le­vel­se där de plöts­ligt för­står var­för de kän­ner som de gör, och vad de be­hö­ver för att gå vi­da­re, sä­ger Guru Me­her.

BLAND DEL­TA­GAR­NA PÅ Asia Spa är en klar ma­jo­ri­tet kvin­nor, vil­ket en­ligt Guru Me­her är pre­cis så det bru­kar det va­ra.

– Kvin­nor är mer öpp­na för att gå in i sig själ­va. Men många män skul­le be­hö­va det än­nu mer, sä­ger han.

Bild: JONATAN BYLARS

SÖ­KER INÅT. Guru Me­her tyc­ker att fler bor­de ”pra­ta med sig själ­va” ge­nom me­di­ta­tion för att för­stå de eg­na käns­lor­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.