Bostads­bo­lag ser oli­ka på sällskapsdjur

Hallands Nyheter - - Nyheter - LE­NA LYXELL 010-471 52 68 le­na.lyxell@hn.se

Or­mar, höns och mi­ni­gri­sar är in­te väl­kom­na hos Dero­me. Fa­bo har ti­di­ga­re tillå­tit höns på ute­plat­ser.

Att ha hus­djur i en hy­reslä­gen­het är ing­en själv­klar­het. Dero­me fas­tig­he­ter som har 981 lä­gen­he­ter i Var­berg och 132 lä­gen­he­ter i Fal­ken­berg har 21 lä­gen­he­ter i sitt be­stånd som det in­te är tillå­tet att ha nå­gon form av hus­djur i, med tan­ke på al­ler­gi­ker. Dero­me vill dess­utom in­te se or­mar i nå­gon si­na lä­gen­he­ter.

– Det är främst med tan­ke på vår per­so­nal som emel­lanåt går in i bo­stä­der­na. Då ska de in­te be­hö­va träf­fa på or­mar. Det är en ar­bets­mil­jöfrå­ga, sä­ger Patrik Westin, fas­tig­hets­chef på Dero­me.

Den som hyr en mark­lä­gen­het av Dero­me kan släp­pa tan­ken på att häm­ta fru­ko­st­ägg på ute­plat­sen.

– Vi vill var­ken ha höns el­ler mi­ni­gri­sar i vårt be­stånd. De har det bätt­re på lan­det.

”Ägar­na mås­te ta hand om si­na djur, an­nars ris­ke­rar det att bli osäm­ja mel­lan gran­nar­na”

PATRIK WESTIN fas­tig­hets­chef Dero­me

HUNDAR OCH KATTER är väl­kom­na hos Dero­me. Men det gäl­ler att skö­ta dem på rätt sätt. En hund el­ler katt som an­vän­der sand­lå­dor och ra­bat­ter som to­a­let­ter ses in­te med bli­da ögon.

– Ägar­na mås­te ta hand om si­na djur, an­nars ris­ke­rar det att bli osäm­ja mel­lan gran­nar­na. Och katt­ä­ga­re mås­te va­ra no­ga med var de­ras fyr­fo­ta vän­ner gör si­na be­hov in­om­hus.

– Luk­ten av kat­tu­rin är be­svär­lig att få bort. Det kan in­ne­bä­ra om­fat­tan­de sa­ne­rings­kost­na­der för hy­res­gäs­ten. Katter och hundar kan med­fö­ra an­nat sli­tage på lä­gen­he­ter­na. Hy­res­gäs­ten är an­sva­rig för onor­malt stort sli­tage, sä­ger Patrik Westin.

Hos Fal­ken­bergs kom­mu­na­la bostads­bo­lag, Fa­bo, le­ver djur och män­ni­skor i god säm­ja. Musta­fa Ka­bashi på Fa­bos kundav­del­ning har ar­be­tat in­om Fa­bo i tolv år. En­ligt ho­nom or­sa­kar Fa­bos hy­res­gäs­ter med hus­djur in­te fler be­kym­mer än i and­ra kom­mu­ner.

– Visst fö­re­kom­mer det att hy­res­gäs­ter kla­gar på lösspring­an­de katter och på att hundar ut­rät­tar si­na be­hov ut­an att de­ras äga­re ploc­kar upp ef­ter dem. Det mesta bru­kar lö­sa sig ge­nom att vi pra­tar med djurä­ga­ren. Gran­nar­na har of­ta god koll på vem de lösspring­an­de kat­ter­na till­hör, för­kla­rar Musta­fa Ka­bashi.

DET HAR FÖREKOMMIT att Fa­bo haft hy­res­gäs­ters om bott i lä­gen­he­ter en bit ut­an­för stan och haft höns på sin ute­plats.

– Just nu är det ing­en som har det, men det har förekommit. Vi har in­te gjort nå­gon stor sak av det ef­tersom det skötts på ett bra sätt.

Någ­ra and­ra ud­da hy­res­gäs­ter har Musta­fa Ka­bashi träf­fat på un­der si­na år hos Fa­bo.

– Jag har in­te träf­fat på var­ken or­mar el­ler mi­ni­gri­sar.

Bild: HÅKAN JO­HANS­SON

ÖPP­NA FÖR DJUR. Hy­res­gäs­ter med hus­djur or­sa­kar in­te mer be­kym­mer för Fa­bo än de gör för and­ra hy­resvär­dar, en­ligt Musta­fa Ka­bashi.

Bild: FREDRIK LARSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.