Mars blev en mild må­nad

Hallands Nyheter - - Nyheter -

rets tred­je må­nad fort­sat­te på den hit­tills in­slag­na vägen med milt väder. Drygt två gra­der var­ma­re än nor­malt men ky­li­ga­re än de två se­nas­te åren. För att hit­ta en kal­la­re mars än nor­malt be­hö­ver vi ba­ra gå till­baks till 2013 då det var en bis­ter marsmå­nad med snit­tet -1,2 gra­der i Eft­ra. Då bör vi ha i åtan­ken att al­la vär­de­na som räk­nas som nor­ma­la här­rör från pe­ri­o­den 1961-90 och för mars del så är me­del­tem­pen för Eft­ra +1,3 gra­der. Skul­le vi i stäl­let an­vän­da re­fe­rens­pe­ri­o­den 1987-2016 det vill sä­ga den se­nas­te 30-åri­ga kli­mat­pe­ri­o­den så skul­le mars ha en me­del­temp på +2,7 gra­der och då fram­står årets mars som gans­ka nor­mal i det hän­se­en­det.

MÅNADEN VI­SA­DE UPP ett täm­li­gen väx­lings­rikt väder med ömsom bak­slag, vär­me­puf­far och en hel del ky­lig dim­ma. Ne­der­bör­den blev li­ten mer än nor­malt för mel­lers­ta Halland och norrut i land­ska­pet me­dan den söd­ra än­dan ha­de ett un­der­skott. Förs­ta in­tres­san­ta no­te­ring­en gjor­des runt den 5 då en skärp­ning av en rätt sta­tio­när front över Gö­ta­land sked­de då kal­la­re luft stöt­te ner norr­i­från och snö­fall med frisk vind gjor­de väd­ret be­svär­ligt i nor­ra Halland. Grän­sen för snön gick från Var­berg och nord­ost vart och ca en dm föll som mest. Kal­luf­ten svep­te se­dan vi­da­re ner­åt och må­na­dens kal­las­te dygn upp­lev­des den 8 då band an­nat Ul­la­red ha­de -10,8 gra­der och all­mänt mi­nus­gra­der även dag­tid.

MILDARE LUFT TRYCKTE se­dan på och om­sla­get var ett fak­tum re­dan den 9 och var det i stort sett plus­gra­der dag­tid månaden ut med en­sta­ka frost­nät­ter. Som van­ligt på vå­ren när mildare luft tryc­ker på drab­bas vi av den ky­li­ga havs­dim­man el­ler ”havgu­sen” som dansken sä­ger. En trå­kig bi­ef­fekt av om­sla­get till mildare väder på vå­ren som hål­ler ne­re tem­pe­ra­tu­ren re­jält. Sär­skilt märk­tes det när rik­tigt mild, ja näs­tan varm luft ström­man­de in den 25 och re­kor­den dug­ga­de tätt i de öst­ra de­lar­na av Sve­ri­ge. Ex­em­pel­vis ha­de Uppsa­la 20,2 den 26 och Glad­ham­mar 21,3 gra­der den 27 sam­ti­digt som ex­em­pel­vis Lä­jet ha­de den 27 som max 5,9 gra­der trots sam­ma luft­mas­sa. Orätt­vist så klart men ef­ter en varm­front med ca 20 mm regn den 30 fick vi en kil med varm kon­ti­nen­tal­luft då tem­pen näs­tan nåd­de 20 gra­der i söd­ra Halland var sin­net li­te lju­sa­re.

DENNA PÅHÄLSNING AV varm kon­ti­nen­tal­luft gav en fing­er­vis­ning om hur månaden ha­de va­rit ne­re i Eu­ro­pa och län­der som Tyskland och Frank­ri­ke no­te­ra­de nya mars­re­kord i me­del­tem­pe­ra­tur. Över­skott råd­de för samt­li­ga Eu­ro­pas län­der med störst av­vi­kel­se för den eu­ro­pe­is­ka de­len av Si­bi­ri­en. Glo­balt sett blev mars den näst var­mas­te ef­ter 2016 och en­da märk­ba­ra ky­lan hit­ta­des i Alas­ka och väst­ra Ka­na­da där rik­tigt bis­tert väder nåd­de med tem­pe­ra­tu­rer ner till -55 gra­der i bland an­nat Mould Bay.

VÄRME ÄR VÄL in­te di­rekt på ta­pe­ten när vi ki­kar på in­ne­va­ran­de må­nad april då vi har en rätt tyd­lig upp­bygg­nad av bloc­ke­ran­de hög­tryck ute på At­lan­ten upp mot Is­ha­vet vil­ket un­der­hål­ler en kall ström­ning ner mot Eu­ro­pa och vi kom­mer att lig­ga or­dent­ligt un­der me­del ett bra tag fram­ö­ver. Låg­tryck kom­mer att sve­pa ner på rätt syd­li­ga ba­nor och mel­lan des­sa kom­mer det klar­na upp med risk för sen frost för sä­song­en. In­te för­vå­nan­de om nå­got av des­sa låg­tryck skul­le kun­na ge en del kort­va­rig snö, åt­minsto­ne i in­re Halland. Ett öga på od­ling­ar­na fram­ö­ver är att re­kom­men­de­ra bå­de för hob­byod­la­ren och den frost­käns­li­ga de­len av yr­kes­od­ling­en. Ky­lan är väl ing­et di­rekt upp­lyf­tan­de men man kan ju vän­da på det och tän­ka på att vår­blom­mor­na hål­ler läng­re, in­sek­ter­na hin­ner med blom­ning­en, slip­per gräs­klipp­ning­en, mind­re grill­ning och bärs… Lis­tan kan gö­ras hur lång som helst så njut av väd­ret, det är det en­da vi får…

Bild: JONATAN BYLARS/ARKIV

MILT. Tem­pe­ra­tu­rer­na skif­ta­de rätt myc­ket un­der mars, men på det sto­ra he­la blev det en mild må­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.