Net­to för­bjuds säl­ja brand­far­lig lam­pa

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MALIN STRANDBERG 010-471 50 25 malin.strandberg@hn.se

Net­to har en brand­far­lig lam­pa i sitt sor­ti­ment. – Vi mås­te re­a­ge­ra när vi upp­täck­ter att en pro­dukt in­te är sä­ker, sä­ger Bir­git­ta An­ders­son på El­sä­ker­hets­ver­ket.

El­sä­ker­hets­ver­ket an­ser att lam­pan in­ne­bär en fa­ra för män­ni­skor, hus­djur och egen­dom och har be­lagt Net­to med för­sälj­nings­för­bud. Kon­trol­ler har vi­sat att fäs­tet till lam­pan in­te upp­fyl­ler sä­ker­hets­kra­ven.

– Ris­ken är att lam­pan fal­ler ner i till exempel säng­en och an­tän­der säng­klä­der. Det bor­de även fin­nas en var­nings­text som be­rät­tar hur man ska mon­te­ra den, be­rät­tar in­spek­tö­ren Bir­git­ta An­ders­son.

VERKET KRÄ­VER ÄVEN att Net­to ska kon­trol­le­ra att lam­pan har en gil­tig Eu-för­säk­ran, nå­got som sak­na­des se­dan ti­di­ga­re.

– Ing­en pro­dukt får säl­jas ut­an Eu-för­säk­ran. Det är en de­kla­ra­tion från till­ver­ka­ren som sä­ker­hets­stäl­ler att de kan hål­las till svars för en pro­dukt, sä­ger Bir­git­ta An­ders­son.

Net­to ska även stå för de kost­na­der som verket har haft i sam­band med prov­tag­ning­ar av pro­duk­ten - en sum­ma på to­talt 6 174 kro­nor.

HN HAR VA­RIT i kon­takt med Net­to, men har in­te fått nå­got svar på om lam­por­na fort­fa­ran­de finns kvar i de­ras sor­ti­ment.

– Men vi ska själv­klart dra till­ba­ka pro­duk­ten, sä­ger Jan Rich­ter, till­för­ord­nad vd på Net­to Sve­ri­ge.

Lam­pan med kläm­fäs­te är im­por­te­rad av Ro­nald A/s/just light.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.