Om sko­lan och peng­ar­na

Hallands Nyheter - - Falkenberg -

Särsko­lan, av­sedd för ele­ver med ut­veck­lings­stör­ning, är un­der grund­sko­leå­ren (grund­särsko­lan) för­lagd till Hjorts­bergs­sko­lan och Tull­bro­sko­lan. Grund­särsko­lan ska bli kvar på cen­tral­or­ten, se­dan en po­li­tisk ma­jo­ri­tet rös­tat ned för­sla­get om att flyt­ta den till Sö­der­sko­lan i He­berg. Grund­särsko­lan, med för när­va­ran­de 13 mil­jo­ner i bud­get, är en li­ten ut­gift i hel­he­ten.

Så här för­de­lar sig an­nars Fal­ken­bergs kom­muns år­li­ga skol­bud­get, i un­ge­fär­li­ga tal: 230 mil­jo­ner kro­nor an­vänds till för­sko­lan med si­na 2000 in­skriv­na barn. 440 mil­jo­ner kro­nor an­vänds till grund­sko­lan som om­fat­tar 4600 ele­ver. 200 mil­jo­ner kro­nor an­vänds till gym­na­sie­sko­lan med to­talt 1600 ele­ver. Hu­vud­sak­li­gen rör det sig om lö­ne­kost­na­der för per­so­nal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.