Ly­san­de konst­verk in­vigt i ron­del­len

Hallands Nyheter - - Falkenberg - MÅRTEN SAMUELSON 010-471 52 74 mar­ten.samuelson@hn.se

Påsk­hel­gen av­slu­ta­des med en ly­san­de in­vig­ning av konst­ver­ket i ron­del­len vid Sand­la­dan.

Re­dan 2013 togs be­slut om att ron­del­len skul­le smyc­kas med ett konst­verk gjort av fal­ken­bergs­ung­do­mar.

Ar­be­tet sat­te igång 2015 med åt­ta del­ta­ga­re i åld­rar­na 14-25 år. Två hop­pa­de se­na­re av men de and­ra fort­sat­te un­der led­ning av konst­nä­ren Ro­bert Hais och fri­tids­le­da­ren Kushtrim Shu­le­ma­ja. Konst­ver­ket är gjort i plex­iglas och he­ter ”Till­sam­mans”.

DET HAR UTFORMATS i sam­råd med Tra­fik­ver­ket för att upp­fyl­la al­la sä­ker­hets­krav. Tra­fik­ver­ket de­lar ock­så på kost­na­den till­sam­mans med Fal­ken­bergs kom­mun.

– Det här är ett kon­kret sätt för att ge ung­do­mar in­fly­tan­de på den of­fent­li­ga mil­jön, sä­ger ung­doms­chef Eri­ka Svens­son.

KUL­TUR- OCH fri­tids­nämn­dens ord­fö­ran­de Per Jo­hans­son (C) höll ett kort tal vid in­vig­ning­en där även ung­do­mar­na som gjort konst­ver­ket med­ver­ka­de. Att in­vig­ning­en hölls gans­ka sent på an­na­da­gens kväll be­ror på att det har be­lys­ning i regn­bågs­fär­ger och tänds sam­ti­digt med ga­tu­be­lys­ning­en.

Säl­ja­re: Per-olof Gun­nar Eriks­sons döds­bo. Kö­pa­re: Jan Mi­chael Jansmyr och An­na Kristi­na Jansmyr. Kö­pe­sum­ma: 1 450 000 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 1 186 000 (2015) kro­nor. Slö­inge-boarp 3:12, Boarp 111, Slö­inge. Säl­ja­re: Ju­dit Vi­o­la Gustafs­son. Kö­pa­re: Ju­dit Vi­o­la Gustavs­sons döds­bo. Kö­pe­sum­ma: 0 kro­nor. Tax­e­rings­vär­de: 450 000 (2015) kro­nor. Skogs­torp 3:72, Kro­kus­vä­gen 17, Fal­ken­berg.

Bild: PETTER TARENIUS

KONSTBELYSNING. I hel­gen in­vig­des ron­dell­konst­ver­ket (bil­den togs när man tes­ta­de be­lys­ning­en förs­ta gång­en i mör­ker).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.