Guds­tjänst på bar­nens vill­kor

Hallands Nyheter - - Falkenberg - FREDRIK LARSSON 010-471 53 67 fredrik.larsson@hn.se

Fal­ken­bergs för­sam­ling har haft 14 guds­tjäns­ter på åt­ta da­gar. På påsk­da­gens ef­ter­mid­dag var det sam­ling i kyr­kan på bar­nens vill­kor.

På för­mid­da­gen var det en stor och pam­pig påsk­guds­tjänst i Fal­ken­bergs kyr­ka.

Någ­ra tim­mar se­na­re var det li­ka stäm­nings­fullt, fast på ett an­nat sätt.

Barn­kö­ren sjöng fle­ra här­li­ga sång­er, det dan­sa­des och blev si­tu­a­tions­dra­ma.

Bö­nen kun­de var och en gö­ra till sin egen ge­nom att tän­da ett ljus för nä­ra och kä­ra som har det job­bigt.

Ef­ter guds­tjäns­ten blev det korv och go­dis.

– Vi tyc­ker det är vik­tigt att få be­rät­ta påskens hän­del­ser och he­la det sto­ra dra­mat, sä­ger präs­ten Mar­kus Le­an­ders­son.

DET ÄR MÅNGA som sö­ker sig till kyr­kan un­der påsken. Un­der vec­kan har det va­rit guds­tjäns­ter var­je dag.

För Mar­kus Le­an­ders­son be­ty­der påsken många sa­ker.

– Mest tän­ker jag att det är en grund­gläd­je och att det ald­rig nå­gon­sin är kört. Det är vad he­la påsk­be­rät­tel­sen hand­lar om, att det var to­talt upp­gi­vet, men så upp­står Je­sus och så vänds allt.

– Jag tän­ker att man ald­rig be­hö­ver bli upp­gi­ven. In­te minst i vår tid är det vik­tigt, när 60 mil­jo­ner män­ni­skor är på flykt, bom­ber släpps här och där och det blir kall­la­re mel­lan män­ni­skor och län­der.

– Då be­hövs det myc­ket påsk, det är ald­rig kört när gud är med, sä­ger han.

PÅSKEN ÄR AN­LED­NING­EN till att kris­ten­do­men blev till över hu­vud ta­get.

– Je­sus dö­das, men allt fick sin vänd­ning på påsk­da­gen, när gra­ven var tom och de mö­ter ho­nom le­van­de.

– Den upp­le­vel­sen för­änd­ra­de he­la li­vet och sy­nen på dö­den och all­ting. Så det är den ab­so­lut vik­ti­gas­te hän­del­sen i kris­ten­do­men, sä­ger Mar­kus Le­an­ders­son.

Bild: OLA FOLKESSON

STÄM­NINGS­FULLT. På Påsk­da­gen var det en guds­tjänst i Fal­ken­bergs kyr­ka som var på bar­nens vill­kor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.