Bris­ter rap­por­te­ras i det tur­kis­ka va­let

Op­po­si­tio­nen krä­ver att om­röst­ning­en ogil­tig­för­kla­ras

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Folk­om­röst­ning­en i Turkiet bör ogil­tig­för­kla­ras, an­ser op­po­si­tions­par­ti­et CHP ef­ter miss­tänk­ta oe­gent­lig­he­ter med val­sed­lar­na.

Kri­ti­ken upp­re­pas av va­lob­ser­va­tö­rer från OSSE och Eu­ro­parå­det, men Turkiet slår ifrån sig.

Re­sul­ta­tet in­ne­bar en se­ger för pre­si­dent Er­do­gan och hans nya grund­lag – men den var knapp.

– Ojäm­li­ka för­ut­sätt­ning­ar råd­de un­der folk­om­röst­ning­en, och kam­pan­jens två par­ter ha­de in­te lik­vär­di­ga möj­lig­he­ter, sä­ger Ce­zar Flo­rin Pre­da, som lett va­lob­ser­va­tö­rer­na från Or­ga­ni­sa­tio­nen för sä­ker­het och sam­ar­be­te i Eu­ro­pa (OSSE) och Eu­ro­parå­dets par­la­men­ta­ris­ka för­sam­ling (PACE).

Val­myn­dig­he­tens be­slut att tillå­ta röst­sed­lar ut­an of­fi­ci­ell stäm­pel kan ha på­ver­kat va­let och se­na för­änd­ring­ar i re­gel­ver­ket kring röst­räk­ning­en tog bort en vik­tig skydds­me­ka­nism, sä­ger Pre­da.

Turkiet till­ba­ka­vi­sar va­lob­ser­va­tö­rer­nas syn­punk­ter.

”Att häv­da att folk­om­röst­ning­en in­te nåd­de upp till in­ter­na­tio­nell stan­dard är oac­cep­ta­belt”, skri­ver det tur­kis­ka ut­ri­kes­de­par­te­men­tet i ett ut­ta­lan­de.

Er­do­gan sva­rar att myn­dig­he­ter­na var­ken sett, hört el­ler kän­ner till någ­ra av de över­trä­del­ser ob­ser­va­tö­rer­na ska skri­va om i si­na ”po­li­tiskt mo­ti­ve­ra­de rap­por­ter”.

– Vet er plats, sä­ger han med adress till ob­ser­va­tö­rer­na.

Tur­ki­ets störs­ta op­po­si­tions­par­ti CHP krä­ver att folk­om­röst­ning­en ogil­tig­för­kla­ras. Par­ti­ets vice ord­fö­ran­de, Bü­lent Tezcan, kal­lar be­slu­tet att räk­na med val­sed­lar som sak­nar of­fi­ci­ell stäm­pel för ”olag­ligt”.

– För till­fäl­let är det omöj­ligt att av­gö­ra hur många så­da­na rös­ter det finns och hur många som stämp­lats ef­teråt. Därför är det en­da be­slut som kan få slut på de­bat­ten om le­gi­ti­mi­te­ten (av om­röst­ning­en) och mins­ka män­ni­skors be­rät­ti­ga­de oro att YSK (val­myn­dig­he­ten) ogil­tig­för­kla­rar va­let, sä­ger Tezcan en­ligt Reu­ters.

Par­ti­et krä­ver en om­räk­ning av uppe­mot 60 pro­cent av rös­ter­na.

Ro­bert Hall från Fol­ke Ber­na­dot­te-aka­de­min del­tog i ett av tolv team som fun­ge­rat som va­lob­ser­va­tö­rer. Han har va­rit i nord­öst­ra Turkiet i tolv pro­vin­ser som lig­ger i ett ber­gigt om­rå­de vid Svar­ta ha­vet.

In­vå­nar­na i pro­vin­ser­na har haft helt oli­ka vill­kor be­ro­en­de på vil­ka par­ti­er som var re­pre­sen­te­ra­de i om­rå­det och om de haft möj­lig­het till kam­panj­ar­be­te el­ler in­te. Hall hän­vi­sar till en 14-si­dig rap­port som eu­ro­pe­is­ka sä­ker­hets- och sam­ar­bets­or­ga­ni­sa­tio­nen OSSE sam­man­ställt. OSSE har haft 35 in­ter­na­tio­nel­la ob­ser­va­tö­rer som job­bat i lan­det se­dan den 17 mars och följt he­la kam­panj­ar­be­tet och haft kon­tak­ter med po­li­ti­ker och jour­na­lis­ter.

– På grund av det un­dan­tags­till­stånd som rått se­dan ju­li 2016 och det miss­lyc­ka­de kupp­för­sö­ket har de grund­läg­gan­de fri­he­ter som är nöd­vän­di­ga för en ge­nu­int de­mo­kra­tisk pro­cess av­sku­rits, sä­ger Hall.

Mass­upp­säg­ning­ar och fri­hets­be­rö­van­den av ti­o­tu­sen­tals män­ni­skor har ock­så på­ver­kat den po­li­tis­ka mil­jön ne­ga­tivt, lik­som bris­tan­de me­di­e­teck­ning.

Er­do­gan sä­ger ef­ter va­let att det är mind­re vik­tigt om EU väl­jer att av­bry­ta för­hand­ling­ar­na om Tur­ki­ets med­lem­skap i uni­o­nen. Han sä­ger även att ett tur­kiskt av­bry­tan­de av för­hand­ling­ar­na kan kom­ma att av­gö­ras i en folk­om­röst­ning.

Han ska nu över­gå till att se till att för­änd­ring­ar­na i kon­sti­tu­tio­nen fak­tiskt ock­så ge­nom­förs, och han hop­pas att det kan va­ra klart till va­let i no­vem­ber 2019

Eri­ka Nek­ham/tt Mar­le­ne Eriks­son/tt

FOTO: EMRAH GUREL/AP

Ja-an­häng­a­re fi­rar. Det tur­kis­ka fol­ket sa­de med knapp ma­jo­ri­tet ja till pre­si­dent Er­do­gans fö­re­slag­na för­änd­ring­ar av grund­la­gen, som ger ho­nom kraf­tigt ut­ö­kad makt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.