Eu-ledare oro­a­de över splitt­ring­en i Turkiet

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Den tur­kis­ka folk­om­röst­ning­en om en ny grund­lag har blott­lagt dju­pa spric­kor i lan­det, som re­ge­ring­en nu mås­te gö­ra sitt yt­ters­ta för att he­la, sä­ger Tysklands för­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kel.

”Re­sul­ta­tet av om­röst­ning­en vi­sar att Turkiet är djupt splitt­rat. Det in­ne­bär ett stort an­svar för den tur­kis­ka re­ge­ring­en. Vi väntar oss att den tur­kis­ka re­ge­ring­en nu för­sö­ker få i gång en re­spekt­full di­a­log med al­la po­li­tis­ka och so­ci­a­la kraf­ter i Turkiet”, sä­ger Mer­kel och tys­ke ut­ri­kesmi­nis­tern Sig­mar Gabri­el i ett ut­ta­lan­de, som pub­li­ce­ras på det tys­ka ut­ri­kes­de­par­te­men­tets Twit­ter­kon­to.

Att drygt 51 pro­cent av det tur­kis­ka fol­ket rös­ta­de för den nya fö­re­slag­na grund­la­gen in­ne­bär att pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gans makt kraf­tigt ut­ö­kas.

I sitt se­ger­tal pra­ta­de Er­do­gan om att åter­in­fö­ra döds­straff i Turkiet, nå­got som skul­le gå tvärt emot de eu­ro­pe­is­ka vär­de­ring­ar­na, var­nar Frank­ri­ke.

”Det är ba­ra tur­kar­na som har rätt att be­stäm­ma hur de­ras po­li­tis­ka in­sti­tu­tio­ner ska or­ga­ni­se­ras, men re­sul­ta­ten som of­fent­lig­gjorts vi­sar hur splitt­rat det tur­kis­ka sam­häl­let är över de pla­ne­ra­de djup­gå­en­de re­for­mer­na”, sä­ger Frank­ri­kes pre­si­dent Franço­is Hol­lan­de i en skrift­lig kom­men­tar.

Ett ut­ta­lan­de från Eu-kom­mis­sio­nen i sön­dags kväll ha­de lik­nan­de ton­gång­ar som Mer­kels och Hol­lan­des kom­men­ta­rer:

”I ske­net av det jäm­na re­sul­ta­tet och de långt­gå­en­de kon­se­kven­ser­na av tilläg­gen till kon­sti­tu­tio­nen, så ma­nar vi de tur­kis­ka myn­dig­he­ter­na att sö­ka störs­ta möj­li­ga na­tio­nel­la kon­sen­sus i im­ple­men­te­ring­en av dem”, sa­de Eu­kom­mis­sio­nens ord­fö­ran­de Je­an-clau­de Junc­ker, ut­ri­kes­che­fen Fe­de­ri­ca Mog­he­ri­ni och ut­vidg­nings­kom­mis­sio­när Jo­han­nes Hahn i ut­ta­lan­det.

Utri­kesmi­nis­ter Mar­got Wall­ström vill in­te lå­ta sig in­ter­vju­as av TT, men sä­ger i ett skrift­ligt ut­ta­lan­de att ”des­sa för­änd­ring­ar har kri­ti­se­rats av Eu­ro­parå­det då de stär­ker pre­si­dent­mak­ten på be­kost­nad av par­la­men­tet och rätts­vä­sen­det”. (TT)

Ang­e­la Mer­kel

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.