Nät­te­ra­pi gav snab­ba­re re­sul­tat

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Te­ra­pi på nä­tet och mo­tion kan bo­ta de­pres­sio­ner och stress snab­ba­re än tra­di­tio­nell be­hand­ling hos pri­mär­vår­den, vi­sar en ny stu­die.

– Vår­den mås­te tit­ta på nya for­mer av be­hand­ling, sä­ger psy­ko­lo­gen Cat­ha­ri­na Strid.

En forsk­nings­stu­die vid Lunds uni­ver­si­tet vi­sar att själv­hjälps­pro­gram via in­ter­net el­ler mo­tion kan va­ra en bätt­re be­hand­ling än vad många vård­cen­tra­ler er­bju­der vid psy­kisk ohäl­sa som de­pres­sion, ång­est och stress.

– Re­sul­ta­ten vi­sar att in­ter­net­ba­se­rad KBT och fy­sisk trä­ning, i det här fal­let oli­ka pass på Friskis & Svet­tis, snab­ba­re ger för­bätt­rad häl­sa än sed­van­lig be­hand­ling hos pri­mär­vår­den, sä­ger psy­ko­lo­gen Cat­ha­ri­na Strid som står bakom av­hand­ling­en.

Ut­vär­de­ring­en vi­sar att 60 pro­cent av de knappt 900 pa­ti­en­ter­na i stu­di­en som gick i te­ra­pi över nä­tet el­ler trä­na­de fy­siskt ha­de för­bätt­rad psy­ko­lo­gisk funk­tion vid be­hand­ling­ens slut, jäm­fört med 35 pro­cent hos pa­ti­en­ter i sed­van­lig be­hand­ling på vård­cen­tral.

– Jag tror att vår­den blir mer öp­pen för att er­bju­da te­ra­pi över in­ter­net som en pa­ral­lell be­hand­lings­form till me­di­ci­ne­ring och sam­tals­be­hand­ling. Det är en lång pro­cess in­nan det­ta är en del av ut­bu­det på al­la vård­cen­tra­ler, men det är på gång. I Stock­holm finns det re­dan in­om psy­ki­a­trin, sä­ger Cat­ha­ri­na Strid.

Jen­nie Lo­rents­son/tt

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.