Fler tar ut p-pil­ler ef­ter re­form

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

MEDICIN. An­vän­dan­det av p-pil­ler bland tje­jer un­der 21 år har ökat re­jält se­dan re­ge­ring­en gjor­de dem gra­tis vid års­skif­tet. Un­der det förs­ta kvar­ta­let 2017 ploc­ka­de kvin­nor un­der 21 år ut 78 281 för­pack­ning­ar med hor­mo­nel­la pre­ven­tiv­me­del. Det är en ök­ning med 20 pro­cent jäm­fört med förs­ta kvar­ta­let 2016, vi­sar siff­ror från E-hälso­myn­dig­he­ten.

– Man kan väl gis­sa att ba­ra pub­li­ci­te­ten kring det här har gett ett ökat in­tres­se bland unga. Det har ju hörts en hel del, sä­ger Christi­an Ör­ten­dahl, ut­re­da­re på E-hälso­myn­dig­he­ten. (TT)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.