”Klas­sisk för­del­nings­po­li­tik”

Kri­ti­ker sak­nar sats­ning­ar mot den höga ar­bets­lös­he­ten bland ut­ri­kes föd­da

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Högre skatt för me­de­loch högin­komst­ta­ga­re och sänkt skatt för pen­sio­nä­rer. Klas­sisk för­del­nings­po­li­tik, kal­lar pri­va­te­ko­no­mer­na re­ge­ring­ens vår­bud­get.

Men pri­va­te­ko­no­men Yl­va Yng­ve­son sak­nar sats­ning­ar mot sky­hög ar­bets­lös­het bland ut­ri­kes föd­da.

I dag läg­ger re­ge­ring­en fram sin vår­bud­get. Det mesta är re­dan känt.

– Bort­sett från någ­ra mind­re skat­te­för­slag blir det in­te så sto­ra för­änd­ring­ar. Man gör sa­ker som in­te spe­lar så stor roll för hus­hål­len, sä­ger den nu­mer fri­ståen­de pri­va­te­ko­no­men Yl­va Yng­ve­son.

Det hand­lar in­te om mer än nå­gon el­ler ett par hund­ra­lap­par upp el­ler ner, en­ligt de pre­li­mi­nä­ra be­räk­ning­ar­na.

Yl­va Yng­ve­son sak­nar po­li­tis­ka för­slag som kom­mer till rät­ta med de sky­höga skill­na­der­na i ar­bets­lös­het mel­lan ut­ri­kes och in­ri­kes föd­da.

– Det bor­de va­ra vik­ti­ga­re än de avi­se­ra­de om­för­del­ning­ar­na, sä­ger hon.

Mer­par­ten av för­sla­gen till skat­te­för­änd­ring­ar­na är mer av avi­se­ring­ar för vad som kom­ma skall. De skar­pa för­sla­gen vän­tas i höst­bud­ge­ten in­för 2018.

Hög- och me­de­lin­komst­ta­gar­na får höjd lö­neskatt ef­tersom bryt­punk­ten för när den stat­li­ga skat­ten slår till in­te räk­nas upp med in­fla­tio­nen. Det är tred­je året i rad som re­ge­ring­en tar till den åt­gär­den för att fi­nan­si­e­ra ut­gift­sök­ning­ar.

– In­te sär­skilt för­vå­nan­de. Vis­sa grup­per har fått det väl­digt myc­ket bätt­re de se­nas­te åren. Ing­en kan snac­ka bort att bre­da lön­ta­gar­grup­per har fått or­dent­li­ga re­al­lö­neök­ning­ar och skat­te­sänk­ning­ar, sä­ger Swed­banks pri­va­te­ko­nom Ar­tu­ro Ar­ques.

Pen­sio­nä­rer­na får sänkt skatt, en grupp som in­te hängt med eko­no­miskt de se­nas­te 10–15 åren. Då kom­mer skat­teklyf­tan mel­lan lön­ta­ga­re och pen­sio­nä­rer va­ra ut­ra­de­rad för in­koms­ter upp till 14 000. På rik­tigt lå­ga in­koms­ter kom­mer en pen­sio­när till och med be­ta­la mind­re skatt än en lön­ta­ga­re med sam­ma in­komst. Men på må­nads­in­koms­ter på runt 30 000 kro­nor i månaden o kr 190 kr 170 kr 150 kr el­ler mer be­ta­lar en pen­sio­när fort­fa­ran­de 1 200 kro­nor mer i skatt var­je må­nad än lön­ta­ga­ren.

Även för­tidspen­sio­nä­rer­na får sänkt skatt, en grupp som slä­pat ef­ter eko­no­miskt ex­tra myc­ket.

– Fast grund­pro­ble­met är den lå­ga upp­räk­ning­en av er­sätt­ning­ar­na, sä­ger Yng­ve­son.

Ett an­nat pro­blem hon ser är den ut­lo­va­de bred­bands­ut­bygg­na­den, som bor­de få en ex­tra skjuts.

– Det finns en stor risk att man släc­ker ner det gam­la 80 kr o kr nä­tet in­nan bred­bands­ut­bygg­na­den är klar. Det är en vik­tig de­mo­kra­ti­frå­ga, sä­ger Yng­ve­son.

Ar­tu­ro Ar­ques hål­ler öp­pet för att re­ge­ring­en kan ha spa­rat nå­gon ny­het till på tis­dag.

– Det har ju ti­di­ga­re ta­lats om höjt barn­bi­drag, men det har än­nu in­te kom­mit. Men kanske spa­rar re­ge­ring­en kru­tet till i höst som blir sista höst­bud­ge­ten in­för va­let, sä­ger han.

Barn­bi­dra­get på 1 050 kro­nor i månaden har le­gat stil­la se­dan 2006.

Ol­le Lind­ström/tt

OMFÖRS 2018 ENOMFÖRS 2018 GE­NOM­FÖRS 2018 GE­NOM­FÖRS 2017 GE­NOM­FÖRS 2018 GE­NOM­FÖRS 2018 GE­NOM­FÖRS 2018

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.