Mi­ke Pence: Tå­la­mo­det med Nord­ko­rea är över

Hallands Nyheter - - Sve­ri­ge/värl­den -

USA ute­slu­ter ingen­ting när det gäl­ler Nord­ko­rea, sä­ger USA:S vice­pre­si­dent Mi­ke Pence un­der ett be­sök i Sydkorea.

Nord­ko­re­as svar: Vi för­be­re­der oss för ”var­je form av krig”.

– Ba­ra un­der de två se­nas­te vec­kor­na så har värl­den be­vitt­nat styr­kan och be­slut­sam­he­ten hos vår nya pre­si­dent vid in­sat­ser­na i Sy­ri­en och Af­gha­nis­tan, sa­de Pence se­dan han be­sökt den mi­li­tä­ra gräns­lin­jen mel­lan Nor­doch Sydkorea.

Pence be­skrev plat­sen som en ”fri­he­tens gräns” och sa­de att USA:S re­la­tion med Sydkorea är orubb­lig, i ett bud­skap rik­tat till dess är­ke­fi­en­de och gran­ne Nord­ko­rea.

– Det fanns en pe­ri­od av stra­te­giskt tå­la­mod, men den eran är över, sä­ger Pence, vars far tjänst­gjor­de i Ko­re­a­kri­get 1950–1953.

Nord­ko­re­as vice Fn­am­bas­sa­dör Kim In Ryon kom­men­te­ra­de USA:S se­nas­te ut­spel mot lan­det vid en press­kon­fe­rens på mån­da­gen.

– Om USA dris­tar sig till att väl­ja att age­ra mi­li­tärt... är DPRK (Nord­ko­rea) re­do att age­ra mot var­je form av krig som öns­kas av USA, sa­de Kim, en­ligt ny­hets­by­rån AFP.

– Vi kom­mer att vid­ta de kraft­ful­las­te mo­tåt­gär­der­na mot pro­vo­ka­tö­rer­na.

Sydkorea har be­slu­tat att ti­di­ga­re­läg­ga in­stal­la­tio­nen av den ame­ri­kans­ka mi­li­tä­rens ro­bot­för­svars­sy­stem THAAD, med­de­la­de pre­si­dent Hwang Kyo-ahn vid en press­kon­fe­rens med Pence.

Ki­na har – lik­som Ryss­land och Nord­ko­rea – re­a­ge­rat kraft­fullt mot be­ske­det om ro­bot­för­svars­sy­ste­met.

Nord­ko­rea ge­nom­för­de än­nu ett ro­bot­test ba­ra tim­mar in­nan Pence lan­da­de i grann­lan­det på sön­da­gen. Tes­tet miss­lyc­ka­des då ro­bo­ten för­stör­des ”näs­tan ome­del­bart” ef­ter att den skju­tits upp, en­ligt ame­ri­kansk mi­li­tär.

Pre­si­dent Do­nald Trump har upp­re­pa­de gång­er sagt att han kom­mer att hind­ra Nord­ko­rea från att ut­veck­la en kärn­va­pen­strids­spets som skul­le kun­na nå USA. Nord­ko­rea an­kla­gar i sin tur USA för att öka ris­ken för krig ge­nom att skic­ka ör­logs­far­tyg till Ko­re­a­halvön. (TT)

FOTO: LEE JIN-MAN/AP

USA:S vice­pre­si­dent Mi­ke Pence vid den de­mi­li­ta­ri­se­ra­de zo­nen mel­lan Nord- och Sydkorea.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.