Fång­ar bör­jar hung­er­strej­ka

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

ISRAEL. Över 1 000 pa­les­tins­ka fång­ar har in­lett en hung­er­strejk i pro­test mot vill­ko­ren i is­ra­e­lis­ka fäng­el­ser, upp­gav den pa­les­tins­ka myn­dig­he­ten i går. En­ligt is­ra­e­lis­ka myn­dig­he­ter har runt 700 fång­ar ti­di­ga­re sagt att de ska del­ta i pro­tes­ten.

– Vi kon­trol­le­rar un­der mor­go­nen hur många av fång­ar­na som fak­tiskt strej­kar, ef­tersom en del av dem sagt att de ba­ra skul­le ge­nom­fö­ra en sym­bo­lisk pro­test och se­dan bör­ja äta ef­teråt, sa­de As­sar Lib­ra­ti, ta­les­per­son för is­ra­e­lisk fång­vård. (TT-AFP)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.