Vin­ta­ge­bluf­fan­det sy­nas i söm­mar­na

Ex­per­ten tip­sar om hur du und­vi­ker att bli lu­rad

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Vin­ta­ge­klä­der är stort. På vin­ta­ge­mäs­sor och i bu­ti­ker trängs väl­fri­se­ra­de 30-tals­da­mer med stor­blom­mi­ga hip­pi­etje­jer och på nä­tet hit­tar gam­la klä­der nya hem. Men som all­tid när det finns peng­ar att tjä­na dy­ker det upp folk som vill lu­ras.

In­ter­na­tio­nellt är be­dra­ga­re i vin­ta­gekret­sar ing­et ovan­ligt. Eti­ket­ter från ex­klu­si­va de­sig­ners sys på bil­li­ga­re plagg som säljs för sto­ra be­lopp.

Rik­tigt dy­ra vin­ta­ge­klä­der är säll­synt i Sve­ri­ge, men det hind­rar in­te be­dra­ga­re från att för­sö­ka gö­ra en hac­ka på bil­li­ga­re plagg.

Mar­ga­re­ta Back­ström Öberg har va­rit intresserad av gam­la klä­der så länge hon kan min­nas. I dag har hon en vin­ta­ge­af­fär ut­an­för En­kö­ping. Hon ser fusk och fif­fel även i den svens­ka vin­ta­ge­värl­den, och att det ökar.

Till viss del hand­lar det om ren okun­skap, det är in­te så lätt att be­dö­ma ål­dern på mor­mors klän­ning­ar. Många kläd­ked­jor ko­pi­e­rar gam­la möns­ter och för en oin­vigd kan en blom­mig klän­ning med vip­pig kjol se ut som 1950-tal.

– Men se­dan finns det de som är mer för­slag­na, som tar bort eti­ket­ter­na i ny­a­re plagg för att säl­ja dem som äld­re, sä­ger Mar­ga­re­ta Back­ström Öberg.

In­ter­na­tio­nellt finns det en stor han­del med gam­la eti­ket­ter som sys fast i plagg där de in­te hör hem­ma. Mar­ga­re­ta Back­ström Öberg har sett exempel på det även här.

– Det är in­te spe­ci­ellt van- ligt i Sve­ri­ge, men jag tror att vi kom­mer att se mer av det på gam­la bo­mulls­klä­der som Ma­ri­mek­ko och Katja of Swe­den.

Men det finns sa­ker man kan tit­ta ef­ter och ett tips är att vän­da plag­get ut och in. In­si­dan av­slö­jar mer än man tror.

– Vad folk of­ta mis­sar är att ta bort tvätt­rå­den. Tvätt­sym­bo­ler in­för­des på 60-ta­let, och om det finns kan plag­get in­te va­ra äld­re än mit­ten av 1960-ta­let.

Äld­re plagg har ock­så väv­da eti­ket­ter i stäl­let för tryck­ta, och om det är rik­tigt fint är eti­ket­ter­na isyd­da för hand.

Att tit­ta på de­tal­jer­na är ett an­nat tips. Mass­pro­du­ce­ra­de klä­der är snabbt gjor­da, för­kla­rar Mar­ga­re­ta Back­ström Öberg och vi­sar de handsyd­da de­tal­jer­na på en klän­ning från 1940-ta­let. Sy­ma­ski­ner har fun­nits länge så rak­söm­mar­na kan va­ra ma­skinsyd­da, men allt an­nat är gjort för hand.

Vin­tage är ett fly­tan­de be­grepp. I takt med att in­tres­set för äld­re klä­der väx­er har det för många bli­vit sy­no­nymt med be­gag­nat, och kanske bi­dra­git till att klä­der säljs som vin­tage när de ba­ra har någ­ra år på nac­ken. För Mar­ga­re­ta Back­ström Öberg, och de fles­ta som va­rit länge i bran­schen, hand­lar det om kva­li­tet.

Och den som kö­per kva­li­tet i dag kan räk­na med att ha vin­tage i fram­ti­den.

– En klän­ning från HM kan ald­rig bli vin­tage, hur gam­mal den än är, pre­cis som Bey­az in­te kan bli ett år­gångs­vin, sä­ger Mar­ga­re­ta Back­ström Öberg.

Bo­el Holm/tt

FOTO: FREDRIK SANDBERG/TT

Vin­tage­fan­tast. Mar­ga­re­ta Back­ström Öberg driver en vin­ta­ge­bu­tik ut­an­för En­kö­ping. Hon har va­rit intresserad av gam­la gre­jer så länge hon kan min­nas och år­tion­den av le­tan­de har lärt hen­ne kän­na igen gam­la plagg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.