Prins Har­ry öpp­nar sig om Di­a­nas död

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Det tog prins Har­ry näs­tan 20 år in­nan han till slut kun­de pra­ta om sin mam­mas död. För förs­ta gång­en be­rät­tar prin­sen nu om sin sto­ra sorg och att han tving­ats sö­ka te­ra­pi.

Har­ry var ba­ra 12 år när hans mam­ma prin­ses­san Di­a­na ryck­tes ifrån ho­nom i en döds­krasch i Pa­ris 1997. Hon sörj­des av en hel värld – men Har­ry tryckte ner si­na käns­lor. Un­der si­na ton­år och sin ung­dom väg­ra­de han sör­ja och att tän­ka sin mam­ma.

– Jag har an­tag­li­gen va­rit nä­ra ett to­talt sam­man­brott fle­ra gång­er, sä­ger han, sä­ger den nu 32-åri­ge Har­ry till The Te­le­graph.

För förs­ta gång­en be­rät­tar han nu of­fent­ligt om ti­den i en öp­pen­hjär­tig in­ter­vju med tid­ning­en.

–Jag kan lugnt sä­ga att för­lo­ra min mam­ma vid 12 års ål­der och där­med stänga av al­la mi­na käns­lor i 20 år har haft en gans­ka all­var­lig ef­fekt, in­te ba­ra på mitt pri­vat­liv ut­an även på mitt ar­be­te, sä­ger han.

Det var när Har­ry var 28 som sor­gen slut­li­gen kom ikapp ho­nom. Han måd­de fruk­tans­värt då­ligt och upp­lev­de ”två år av full­stän­digt ka­os”. Rädd­ning­en kom när hans tre år äld­re bror Wil­li­am över­ty­ga­de sin lil­le­bror att sö­ka hjälp. Har­ry bör­ja­de gå i te­ra­pi, vil­ket han be­skri­ver som ”top­pen”.

I dag sä­ger Har­ry att han ”be­fin­ner sig på en bra plats” och att han har lärt sig att ta­la om si­na käns­lor. Han upp­ma­nar and­ra att gö­ra det­sam­ma.

Till­sam­mans med bro­dern och hans fru Ka­te har Har­ry star­tat väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tio­nen ”He­ads to­get­her” för att lyf­ta fram pro­ble­met med psy­kisk ohäl­sa.

Björn Berglund/tt

FOTO: GEOFF PUGH/AP/ARKIV

Prins Har­ry tit­tar på en bild av sin mam­ma vid ett eve­ne­mang för sin nya väl­gö­ren­hets­or­ga­ni­sa­tion ”He­ads to­get­her”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.