Sam­tal kan räd­da par från pen­sions­fäl­la

Hallands Nyheter - - Sve­ri­ge/värl­den -

Många par är fli­ti­ga på att puss­la ihop var­dags­e­ko­no­min. Sam­ti­digt duc­kar fler för att jäm­fö­ra si­na pen­sio­ner, en­ligt AMF Pen­sion.

Om par und­vi­ker att blic­ka fram­åt ris­ke­rar fle­ra, sär­skilt kvin­nor, att få en säm­re pen­sion i fram­ti­den.

Svens­ka par är i re­gel bra på att ta­la med varand­ra om det finns in­komst­skill­na­der i re­la­tio­nen. I många fall väl­jer pa­ren att de­la sin ekonomi och kom­pen­se­ra för varand­ras olik­he­ter i lön, vi­sar en stu­die från AMF Pen­sion. Men många glöm­mer att jäm­fö­ra si­na pen­sio­ner och pla­ne­ra si­na yr­kes­liv. Dan Adolp­h­son, trygg­het­s­e­ko­nom på AMF, tyc­ker att det är an­märk­nings­värt.

– Även om man kan få ihop hus­hålls­kas­san i dag, kan in­komst­skill­na­der ge sto­ra ef­fek­ter i fram­ti­den.

Om ett par ex­em­pel­vis skul­le skil­jas, skul­le part­nern som ar­be­tar mind­re, har läg­re lön och tar stör­re an­svar för barn och hem, va­ra mest eko­no­miskt sår­bar. Sta­tis­tiskt sett är den risk­grup­pen of­tast kvin­nor, vi­sar un­der­sök­ning­en.

–Ef­tersom pen­sio­nen är in­di­vi­du­ell kan ba­ra den som har haft ett långt yr­kes­liv vän­ta sig en bra pen­sion. Långa pe­ri­o­der med del­tids­ar­be­te kom­mer att på­ver­ka pen­sio­nen ne­ga­tivt, sä­ger Adolp­h­son.

Men det finns lös­ning­ar för att pla­ne­ra och där­med tryg­ga sin fram­tid, sä­ger han. Det förs­ta är att pra­ta om pen­sio­nen och se om det finns sto­ra skill­na­der på min­pen­sion.se.

– Det all­ra vik­ti­gas­te är att sö­ka sig till hel­tids­an­ställ­ning­ar med kol­lek­tivav­tal. Då får du tjäns­te­pen­sion och en stör­re in­be­tal­ning till pen­sio­nen, sä­ger Adolp­h­son.

Om ett par med barn de­lar på för­äld­ra­le­dig­het och ut­tag av vård av barn, kan lö­ne­ut­veck­ling­en, som i sin tur på­ver­kar pen­sio­nen, ock­så för­bätt­ras. Den som är gift el­ler re­gi­stre­rad part­ner kan ock­så kom­pen­se­ra sin äk­ta hälft ge­nom att fö­ra över sin pre­mie­pen­sions­rätt. Gabri­el Car­do­na Cer­van­tes/tt

FOTO: TT/ARKIV

Få par vill blic­ka fram­åt och jäm­fö­ra si­na pen­sio­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.