Skrällä­ge i frans­ka va­let

Att va­ra för­hands­fa­vo­rit långt ifrån nå­gon gi­ven för­del på själ­va val­da­gen

Hallands Nyheter - - Sverige/världen -

Mit­ter­rand vän­de opi­ni­o­nen 1981. Pap­pa Le Pen gjor­de sen­sa­tion 2002.

2017 kan det va­ra väns­terns Je­an-luc Mé­lenchon som står för den sto­ra skräl­len i Frank­ri­kes fort­satt helt öpp­na pre­si­dent­val.

In­för den förs­ta valom­gång­en ta­lar vis­ser­li­gen opi­ni­ons­mät­ning­ar­na för en vän­tan­de slut­du­ell mel­lan Na­tio­nel­la fron­tens Ma­ri­ne Le Pen och väns­ter­li­be­ra­le för­re eko­no­mi­mi­nis­tern Em­ma­nu­el Macron.

Men mät­ning­ar och val­re­sul­ta­tet är vitt skil­da sa­ker – nå­got som in­te minst vi­sat sig tyd­ligt un­der det se­nas­te året. Do­nald Trump låg sta- digt un­der i mät­ning­ar­na i USA, men blev än­då vald till ny pre­si­dent i no­vem­ber. Och i Ne­der­län­der­na fick Ge­ert Wil­ders och hans Fri­hets­par­ti in­te alls så många rös­ter som mät­ning­ar­na vi­sat i par­la­mentsva­let i mars.

Att va­ra för­hands­fa­vo­rit är långt ifrån nå­gon gi­ven för­del på själ­va val­da­gen.

”Ju tyd­li­ga­re det är att en kan­di­dat ses som fa­vo­rit, desto mer tycks väl­jar­na ten­de­ra att i stäl­let rös­ta på käns­la. Pa­ra­dox­alt nog är det of­ta svå­ra­re för fa­vo­ri­ten än ut­ma­nar­na att mo­bi­li­se­ra si­na väl­ja­re”, skri­ver po­li­tis­ke jour­na­lis­ten Al­bert Zen­nou i tid­ning­en Le Fi­garo.

Skräl­lar är hel­ler ing­et ovan­ligt i frans­ka val. Den störs­ta sen­sa­tio­nen in­träf­fa­de 2002 då al­la mät­ning­ar un­der året tyd­de på en tuff av­gö­ran­de kamp mel­lan lan­dets två tunga ledare: hö­ger­pre­si­den­ten Jac­ques Chi­rac och hans so­ci­al­de­mo­kra­tis­ke pre­miär­mi­nis­ter Lio­nel Jospin.

Na­tio­nel­la fron­tens par­ti­le­da­re och grun­da­re Je­an­ma­rie Le Pen var di­stan­se­rad med minst fy­ra pro­cen­ten­he­ter i opi­ni­o­nen all­de­les in­för va­let – men svep­te än­då för­bi på val­da­gen.

– Ett blixt­ned­slag, kom­men­te­ra­de en choc­kad Jospin ef­teråt, när grå­tan­de väns­ter­väl­ja­re för­ban­na­de sig själ­va för att in­te ha en­ga­ge­rat sig mer i va­let.

– Fle­ra av vå­ra vän­ner som strun­ta­de i att gå och rös­ta har ringt oss. De är för­tviv­la­de, sa­de väl­ja­ren Sa­ra So­la­nas till TT:S re­por­ter i Pa­ris.

I fi­nalom­gång­en var dock pap­pa Le Pen långt från att skräl­la, när Chi­rac fick över 80 pro­cent av rös­ter­na.

I årets val är det främst hö­gerns Franço­is Fil­lon och väns­terns Je­an-luc Mé­lenchon som kan hop­pas på en plöts­lig över­rask­ning på val­da­gen.

Fram­för allt Mé­lenchon har vind i ryg­gen.

”Den här pre­si­dent­kam­pan­jen har från bör­jan va­rit full av över­rask­ning­ar och allt är möj­ligt. En sak är sä­ker: de se­nas­te da­gar­na är det ba­ra Mé­lenchon som har en så­dan dy­na­mik med sig. Allt ly­ser grönt för ho­nom”, kon­sta­te­rar tid­ning­en Le Mon­des Mé­lenchon-be­va­ka­re Rap­haël­le Bes­se Des­mou­liè­res.

Väns­ter­le­da­ren har ock­så gott hopp om att kun­na klätt­ra yt­ter­li­ga­re med hjälp av av­hopp från So­ci­a­list­par- ti­ets allt sva­ga­re kan­di­dat Be­noît Ha­mon.

– Väns­ter­bloc­ket lig­ger i dag långt ifrån vad de nåd­de 2012 när (nu­va­ran­de pre­si­den­ten Franço­is) Hol­lan­de och Mé­lenchon fick 39 pro­cent to­talt. Men om man läg­ger ihop siff­ror­na nu (26 pro­cent) för Mé­lenchon och Ha­mon kan det räc­ka om det ba­ra krävs runt 20 pro­cent för att nå and­ra om­gång­en, sä­ger Fré­déric Da­bi på opi­ni­ons­in­sti­tu­tet Ifop till bel­gis­ka tid­ning­en Le So­ir.

I de tre se­nas­te pre­si­dent­va­len har den som fått flest rös­ter i förs­ta om­gång­en ock­så fått flest i den and­ra. Men in­te hel­ler det är sär­skilt gi­vet – med ti­di­ga­re pre­si­den­ten Franço­is Mit­ter­rand som främs­ta exempel.

1974 var han tio pro­cent- en­he­ter fö­re hö­gerns fi­nans­mi­nis­ter Va­léry Giscard d’estaing i förs­ta run­dan – men för­lo­ra­de än­då.

Sju år se­na­re fick Mit­ter­rand dock sin re­vansch, trots att opi­ni­o­nen ba­ra ett halv­år ti­di­ga­re pla­ce­ra­de ho­nom näs­tan 20 pro­cen­ten­he­ter bakom pre­si­den­ten.

In­för årets val pe­kar mät­ning­ar­na på att Ma­ri­ne Le Pen kom­mer att för­lo­ra fi­nalom­gång­en oav­sett vem hon får mö­ta. Men det kan för­änd­ras to­talt un­der kom­man­de vec­kor då Le Pen san­no­likt kom­mer att tryc­ka hårt på att va­let står mel­lan hen­ne och ”eta­blis­se­mang­et”. Och om Mé­lenchon blir fi­nal­mot­stån­da­re väcks ock­så frå­gan om på vil­ken si­da Fil­lons hö­ger­väl­ja­re egent­li­gen vill stäl­la sig.

Wik­tor Num­me­lin/tt

FOTO: PAUL CHIASSON/AP/TT

Se­ger­fest. Gläd­jen var stor bland an­häng­ar­na i Pa­ris när So­ci­a­list­par­ti­ets Franço­is Mit­ter­rand ef­ter två ti­di­ga­re miss­lyc­ka­de för­sök val­des till Frank­ri­kes pre­si­dent 1981.

FOTO: DAVID VINCENT/AP/TT

Ma­ri­ne Le Pen.

FOTO: LIO­NEL BONAVENTURE/AP

Em­ma­nu­el Macron.

FOTO: CLAU­DE PA­RIS/AP/TT

Je­an-luc Mé­lenchon.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.