Ef­ter sjuk­do­men: Nu är Eva på gång igen

Mitt i flyt­ten till Ves­sige­bro blev Eva in­lagd på sjuk­hus. And­ning­en var svårt för­säm­rad. Nu, tio år se­na­re, ser hon ljust på fram­ti­den och ska bör­jat ar­be­ta.

Hallands Nyheter - - Livets Gång - Le­na Berglund 010-471 53 63 ∙ le­na.berglund@hn.se

– Många pro­me­na­der och cy­kel­tu­rer, har gjort att jag bli­vit bätt­re. Det finns fi­na pro­me­nad­s­ti­gar i Ves­sige­bro, sä­ger hon.

Eva Karls­son är född och upp­växt på Tjörn med två yng­re brö­der. När hon slu­ta­de ni­an vil­le hon gär­na bli hem­sa­ma­rit och gick därför en ut­bild­ning i Stenungs­sund och Kungälv.

– Jag vil­le ar­be­ta med gam­la män­ni­skor, jag triv­des i de­ras säll­skap och tyck­te om när de be­rät­ta­de om hur det var förr.

NÄR HON VID 19 års ål­der var klar med sin ut­bild­ning bör­ja­de hon ar­be­ta i Gö­te­borg. I bör­jan pend­la­de hon från Kungälv, men när hon se­pa­re­ra­de från sin då­va­ran­de sam­bo flyt­ta­de hon till Gö­te­borg.

Ef­ter att ha ar­be­tat i hem­tjäns­ten i tio år, bör­ja­de hon på ett ser­vice­hus i Ör­gry­tetrak­ten, hon tyck­te att det var kul att ar­be­ta med nå­got nytt.

Or­sa­ken till att Eva se­dan ham­na­de i Halland var att hon 1994 träf­fa­de Dan-olof som bod­de i Älv­se­red, hon flyt­ta­de ner. Hon tyck­te han var snäll och trev­lig och föll pla­dask.

Eva ha­de fått för­slit­nings­ska­dor och kun­de in­te ar­be­ta. De flyt­ta­de till ett par or­ter och köp­te se­dan ett hus Ätran. Men Eva blev säm­re och or­ka­de in­te med hu­set, så de be­stäm­de sig för en lä­gen­het i Ves­sige­bro. Då var dot­tern 16 år.

– Men pre­cis in­nan flyt­ten ham­na­de jag på sjuk­hus. Min man, som är kyr­ko­vakt­mäs­ta­re, fick skö­ta pack­ning och flytt. Från sjuk­hus­säng­en fick jag be­rät­ta var en del sa­ker skul­le stå, jag ha­de sett lä­gen­he­ten in­nan.

Eva ha­de svå­ra be­svär med and­ning­en. När hon blev in­lagd var lung­ka­pa­ci­te­ten 40 pro­cent. Lä­kar­na be­fa­ra­de att hon ha­de lung­sjuk­do­men kol.

– Men det trod­de jag ald­rig på. Jag hos­ta­de ju ald­rig.

Ef­ter lung­rönt­gen och skiktrönt­gen och många prov­tag­ning­ar blev hon ef­ter tre vec­kor hemskic­kad.

– När man kom­mer hem med syr­gastu­ber är man be­grän­sad av en tio me­ter lång slang, och jag tvung­en att ha tu­ber­na med mig i en dra­ma­ten när jag var ute och gick. Det var en job­big pe­ri­od.

SÅ SMÅNINGOM FICK Eva be­ske­det att det var vi­rus som för­säm­rat hen­nes lung­ka­pa­ci­tet.

– Nu är jag myc­ket bätt­re, även om and­ning­en in­te är helt åter­ställd, och jag har fått två knäpro­te­ser in­o­pe­re­ra­de och de har fun­ge­rat rik­tigt bra.

Trots pro­blem med häl­san har Eva för­sökt att hål­la sig igång. Hen­nes in­tres­sen är bak­ning, hand­ar­be­te och kyr­kan, där hon se­dan ett tag del­tar i en ”Mar­kus­grupp”.

– Vi är 20 del­ta­ga­re som går ige­nom och sam­ta­lar om Mar­ku­se­vange­li­et. Det vi ta­lar om är in­tres­sant, men jag får in­te be­rät­ta vad som sägs. Det hål­ler vi in­om grup­pen.

EVA AR­BE­TAR ÄVEN ide­ellt i Ves­si­ge Ljung­by Rö­da Korskrets, samt hjäl­per asyl­sö­kan­de med svens­ka språ­ket.

– Nu ser jag po­si­tivt på fram­ti­den, ef­ter att ha ar­betsträ­nat har jag fått jobb i bu­ti­ken Ku­pan i Fal­ken­berg, dess­utom fick vi för ett år se­dan vårt barn­barn och ögon­sten Val­ter. Och vi trivs väl­digt bra i vårt Ves­sige­bro.

Bild: OLA FOLKESSON

MÅNGA IN­TRES­SEN. Eva trivs bra i Ves­sige­bro där hon fått många vän­ner. Hon ar­be­tar ide­ellt i Ves­si­ge Ljung­by Rö­da Korskrets, samt hjäl­per asyl­sö­kan­de med svens­ka språ­ket.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.