Att be­rö­ra folk är det bäs­ta Björn Skifs vet

Hallands Nyheter - - Livets Gång - EYAL SHARON KRAFFT/TT

Björn Skifs har un­der­hål­lit svens­ka fol­ket i över ett halv­se­kel. För­vis­so har han ta­git ti­me­out ett par gång­er, men han har all­tid kom­mit igen. Han mår så bra av att bli sedd att in­te ens en kol­laps på scen kvä­ver lus­ten att upp­trä­da.

Björn Skifs är en av lan­dets folk­kä­ras­te, och mest lång­li­va­de, ar­tis­ter. Han har stått på scen än­da se­dan hans pop­band Slam Cree­pers vann Sve­ri­ges Ra­di­os Pop­band­s­täv­ling. Det var 51 år se­dan. Un­der åren har han hun­nit med ex­em­pel­vis mu­si­ka­len Spök, som han skrev med Bengt Pal­mers och som rön­te stor suc­cé på 1980-ta­let.

I hans mång­fa­cet­te­ra­de ar­tist­liv in­går även tv-se­ri­er och ett ti­o­tal fil­mer som Strul, Jo­ker och Dröm­kå­ken.

Där­till tu­sen­tals fram­trä­dan­den, ett tret­ti­o­tal plat­tor, den in­ter­na­tio­nel­la dun­der­suc­cé­en Hooked on a fe­e­ling lik­som många fler lå­tar som folk har ta­git till si­na hjär­tan.

HANS SNÄLLA ÖGON glitt­rar vid tal om lå­ten han är mest stolt över: Håll mitt hjär­ta, som låg 142 vec­kor på Svensk­top­pen.

– Lå­ten har vi­sat sig be­ty­da myc­ket för folk, som vill ha den bå­de till bröl­lop och be­grav­ning, sä­ger han hem­ma i sitt bond­kök i Ha­ninge.

Kär­le­ken från folk mö­ter han in­te ba­ra när han står på scen, fram­hål­ler han. Folk kom­mer fram på stan för en trev­lig prat­stund. Var­för all denna kär­lek kan han ba­ra spe­ku­le­ra i.

– An­tag­li­gen som tack för lång och tro­gen tjänst. Det kan ock­så be­ro på att jag är rätt van­lig i min mu­sik­smak. Äls­kar du din publik till­ba­ka?

– Ja, det mås­te jag sä­ga att jag gör. An­nars har man in­te på scen att gö­ra. Att kun­na be­rö­ra och en­ga­ge­ra folk är det bäs­ta jag vet. Det ger en så­dan lyc­ka och fröjd, klart att jag äls­kar min publik!

MEN ARTISTBANAN HA­DE nog ald­rig bli­vit av, om han ha­de följt för­äld­rar­nas öns­ke­mål.

– De ha­de nog tänkt sig att jag skul­le bli tand­lä­ka­re, ad­vo­kat el­ler lands­höv­ding… I var­je fall “nå­got or­dent­ligt”. Det tog ett tag in­nan de blev över­ty­ga­de om att jag ha­de ett re­kor­der­ligt yr­ke.

Sex år ef­ter so­nens ar­tist­de­but nal­ka­des det­ta ögon­blick. För­äld­rar­na åk­te från hem­met i Da­lar­na till Stock­holm och satt i publi­ken i an­ri­ka Berns sa­long­er, där Björn stod på scen si­da vid si­da med namn­kun­ni­ga Eva Ryd­berg.

– Det var stort. Där och då märk­te jag för förs­ta gång­en att de var stol­ta över mig. Det var vik­tigt för mig.

Även för­må­gan att upp­bå­da kär­lek är sprung­en hem­i­från, me­nar han.

– Man tog in­te i varand­ra på den ti­den, var­ken kra­mar el­ler pus­sar var van­li­ga. Men jag kän­de mig bå­de sedd och äls­kad i al­la fall.

Bu­ren av publi­kens kär­lek upp­trä­der han än­nu, se­nast med sho­wen Li­te nu och då. In­te ens en kol­laps på scen för­ra året, med ef­ter­föl­jan­de sjuk­skriv­ning på två vec­kor, har kvävt hans ar­bets­lust.

– Det har att gö­ra med be­ho­vet av att bli sedd, att få va­ra nå­gon. Det har hål­lit i sig än­da se­dan jag upp­träd­de i sko­lan. Jag ha­de inga and­ra sätt att va­ra nå­gon – jag var ing­en stjär­na var­ken i sko­lan el­ler i id­rott.

Men ar­tist­li­vet har si­na mör­ka stun­der, med­ger han.

– Ibland kan det va­ra käm­pigt, ibland vill jag in­te gå till job­bet. Och scen­skräc­ken har in­te bli­vit bätt­re med ti­den. Från lunch och fram­åt, om jag upp­trä­der på kväl­len, ska man in­te räk­na med mig – jag kan ba­ra fixa enk­la ären­den. Det är myc­ket kons­tigt att det be­hö­ver va­ra så. Men väl på scen är det­ta det bäs­ta jag vet.

BJÖRN SKIFS HAR även upp­levt tuf­fa ti­der och ta­git “ti­me­out” vid ett par till­fäl­len.

– Det var dep­pigt. Jag tänk­te läg­ga av, men måd­de in­te bätt­re av det. Mi­na vän­ner sa att jag mås­te upp på scen igen. Det är jag tack­sam för. Det dep­pi­ga släpp­te när jag fick nya pro­jekt att hål­la på med. Därför fort­sät­ter jag fort­fa­ran­de, det är av själv­be­va­rel­se­drift. Jag mår bra av det.

Bild: HENRIK MONTGOMERY/TT

MÅNGSIDIG. Björn Skifs har stått på scen än­da se­dan hans pop­band Slam Cree­pers vann Sve­ri­ges Ra­di­os Pop­band­s­täv­ling för 51 år se­dan. Un­der åren har han hun­nit med mu­si­ka­ler, tv-se­ri­er, fil­mer, ett tret­ti­o­tal plat­tor och tu­sen­tals fram­trä­dan­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.