Li­te om: Björn Skifs

Hallands Nyheter - - Livets Gång -

Fyl­ler: 70 år den 20 april. Gör: Ar­tist el­ler, mind­re pre­ten­tiöst, “scen­gång­a­re”. Bor: Ha­ninge ut­an­för Stock­holm. Fa­milj: Hu­strun Per­nil­la (se­dan 1988), sö­ner­na Oli­ver, 29, och Jo­nat­han, 25 år. Så fi­rar han fö­del­se­da­gen: “Med ett långt som­mar­lov! El­ler så blir det en över­rask­ning…” Om att fyl­la 70: “Det en­da som är job­bigt med att bli äld­re är att ti­den att hin­na med sa­ker krym­per.” Så vill han bli ihåg­kom­men: “Folk be­hö­ver in­te min­nas mig över hu­vud ta­get (skratt). Men jag kan hop­pas att jag kun­nat in­ver­ka li­te på folks liv och loc­ka dem till skratt så att de kanske tän­ker “han var in­te så dum”. Det är det bäs­ta be­röm­met som min far kun­de ge, det kän­des stort som en guld­me­dalj när han sa det.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.