Förs­ta ron­den till LVC

Förs­ta sla­get i gi­gan­ter­nas kamp gick till Linköping. Men FVBK ho­ta­de öst­gö­tar­na he­la vägen ut. – Det skul­le in­te för­vå­na mig om det här blir en lång match­se­rie, sa coachen Pa­trick Apa­ri­cio.

Hallands Nyheter - - Hallands Nyheter 2 - MATTIAS NILS­SON 010-471 53 42 mattias.nils­son@hn.se

”Linköping mås­te ock­så hö­ja sitt spel om de vill va­ra med. Det bud­ska­pet har vi än­då skic­kat” PA­TRICK APA­RI­CIO

coach i FVBK

Sve­ri­ges två bäs­ta lag ha­de en tuff in­le­dan­de dust som gick till fem set.

– Det var stor volleyboll. Många block och la­gen tving­a­de varand­ra till miss­tag. Det blev en lång, tung match med myc­ket ener­gi och många raff­lan­de bol­lar, sa Apa­ri­cio ef­ter att fi­nalkrig num­mer ett var över.

FVBK ham­na­de i un­der­läge 0-1 i set, där fal­ken­bergskil­len Wil­le Nils­son var kung. To­talt i mat­chen stod han för 16 block!

– Wil­le var stor vid nä­tet, och vi viss­te att de­ras bå­da cent­rar är di­sci­pli­ne­ra­de och att det är svårt att kom­ma för­bi där. Men vi gjor­de ett bätt­re jobb där ju läng­re mat­chen led. De ha­de nio block i förs­ta, men ba­ra ett i tred­je set.

PA­TRICK APARICO TROR sig ha hit­tat en möj­lig svag­het där hos mot­stån­da­ren.

– Det är nå­got vi hop­pas kun­na han­te­ra bätt­re i de mat­cher som föl­jer.

FVBK vann and­ra set med 25-21. Det tred­je tog Linköping – in­nan hallän­ning­ar­na kvit­te­ra­de igen.

I SKILJESET FICK man dock en job­big start och 0-4-un­der­läge.

– Vi gick upp till 7-8 och kun­de fått 8-8, men i stäl­let blev det 9-7, men vi var där och pres­sa­de dem.

I Fal­ken­berg no­te­ra­de Fay­ez Al­loush för tju­si­ga 28 po­äng.

– Fay­ez bär ett tungt lass i an­fall, men egent­li­gen i al­la mo­ment. I mot­tag­ning och ser­ve hål­ler han oss kvar i långa pe­ri­o­der.

Trots för­lus­ten är FVBK vid gott mod in­för final två på ons­dag.

– DET ÄR spän­nan­de, som det ska va­ra i fi­na­len. Vi käm­pa­de och det är nå­got po­si­tivt vi ska ta med oss. Vi vet att vi kan spe­la bätt­re i Falk­hal­len. Linköping mås­te ock­så hö­ja sitt spel om de vill va­ra med. Det bud­ska­pet har vi än­då skic­kat, sa Pa­trick Apa­ri­cio.

Li­te oro­väc­kan­de för Fal­ken­bergs del är Je­an Pra­do Sil­vas ska­da. Bras­sen tving­a­des ut­gå i fjär­de set ef­ter att ha lan­dat snett med fo­ten.

– Vi vet in­te vad det är än. Vi ska på rönt­gen i mor­gon (läs i dag) för att se om det är nå­got all­var­ligt.

Ar­kiv­bild: RO­BERT BOMAN

NYTTIG FÖR FVBK. Fay­ez Al­loush spe­lar en vik­tig roll i fi­nald­rabb­ning­ar­na med Linköping och bi­drar bå­de med ser­ve, mot­tag­ning­ar och en hel drös po­äng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.