Bo­is tog po­äng bor­ta mot se­ri­efa­vo­ri­ten

Hallands Nyheter - - Sporten - AN­DERS FLINK 010-471 52 44 an­ders.flink@hn.se

”Med fa­cit i hand ska vi väl va­ra gans­ka nöj­da med att ha ploc­kat po­äng här på Dom­narsval­len” JÖRGEN WÅLEMARK

trä­na­re i Var­bergs Bo­is

Att krys­sa mot Dal­kurd ska in­te va­ra en­kelt. Men Var­bergs Bo­is såg till att kni­pa ena po­äng­en i bor­t­a­mö­tet mot Su­pe­ret­tans se­ri­efa­vo­rit.

– Vi höll nol­lan, vi gjor­de ett stort ar­be­te un­der 90 mi­nu­ter och vi var vär­da det här, sum­me­ra­de Bo­isträ­na­ren Jörgen Wålemark ef­ter mat­chen.

Tja, det kun­de fak­tiskt bli­vit en vinst. Bo­is fick ju chan­sen när la­get till­döm­des en straff i slu­tet av den förs­ta halv­le­ken.

MEN ELIAS AN­DERS­SON fick in­te alls fart på bol­len och Frank Pet­ters­son i hem­ma­må­let kun­de pa­re­ra.

– Med fa­cit i hand skul­le jag skju­tit i det and­ra hör­net, mutt­ra­de en be­svi­ken Elias An­ders­son ef­teråt.

Straf­fen till­kom ef­ter att Gabri­el Al­te­mark Van­ne­ryr fal­lut i en du­ell med gam­le Bo­is-be­kan­ting­en Ro­bin Tran­berg.

– Han föll väl­digt lätt så rätt­vi­sa ski­pa­des när straf­fen in­te gick in, sa Tran­berg.

Un­der förs­ta halv­le­ken var Bo­is det bätt­re la­get. Man fick ett ti­digt tryck på Dal­kurd, ra­da­de upp ett an­tal hör­nor, som kun­de re­sul­te­rat.

BLAND AN­NAT FÖRSÖKTE sig Pär Asp på en klackspark på den förs­ta hör­nan från Elias An­ders­son och Dal­kurds mål­vakt tving­a­des till en kva­li­fi­ce­rad rädd­ning.

Och Kal­le Sö­der­ström ha­de ett skott som tog i rib­ban.

– Vi kun­de fak­tiskt gått till pa­us­vi­la med en två­måls­led­ning, sa Bo­is mål­vakt Jo­a­kim Wulff.

Han var mäk­ta nöjd med job­bet från si­na ute­spe­la­re.

– De gjor­de det lätt för mig i förs­ta halv­lek, det hand­la­de mest om att sko­pa upp lång­bol­lar.

Dal­kurd skru­va­de upp tryc­ket i and­ra halv­lek, men Bo­is såg of­tast till att täp­pa till. Fast Wulff fick verk­li­gen trä­da i ak­tion ock­så.

All­ra när­mast var det när Ric­kard Yar­su­vat först pric­ka­de stol­pen. På re­tu­ren högg Ah­med Awad, men Wulff gjor­de en pa­rad i den högre sko­lan.

– Den är jag gans­ka nöjd med, log mål­vakts­ve­te­ra­nen.

Dal­kurd ha­de pla­ner på att öka pres­sen un­der slut­kvar­ten. Men i sam­ma ve­va ska­da­de sig först Ro­bin Tran­berg och se­dan fick Keb­ba Ce­e­say läm­na in.

– Re­jäl kramp­kän­ning på Ro­bin och Keb­ba måd­de ba­ra då­ligt, be­rät­ta­de Dal­kurds trä­na­re Andre­as Bränn­ström.

– Det var för­stås in­te bra för vå­ra of­fen­si­va pla­ner. Vi kun­de in­te gö­ra de by­ten vi tänkt oss.

OCH MED DE två för­svars­pjä­ser­na bor­ta gavs Bo­is chan­ser i vas­sa kont­ring­ar.

– Vi ha­de ett an­tal om­ställ­ning­ar som vi bor­de gjort bätt­re, sa Wålemark. Men med fa­cit i hand ska vi väl va­ra gans­ka nöj­da med att ha ploc­kat po­äng här på Dom­narvsval­len.

Ar­kiv­bild: KENTA JÖNSSON/BILDBYRÅN

ETT LEJON I BU­REN. Jo­a­kim Wulff var en bi­dra­gan­de or­sak till att Bo­is nol­la­de Dal­kurd och tog po­äng i Bor­länge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.