Gif fick se rött – igen

Fy­ra hän­del­se­ri­ka mi­nu­ter i slu­tet av förs­ta halv­lek tip­pa­de de­fi­ni­tivt över våg­skå­len till Vin­bergs för­del i derbyt.

Hallands Nyheter - - Sporten - An­ders Flink 010-471 52 44 ∙ an­ders.flink@hn.se

Ett fel­pass på mitt­plan gav Vin­berg chans till en snabb kont­ring och Si­mon An­ders­son var is­kall i av­slut­ning­en.

EN CHIPP ÖVERLISTADE Gif-mål­vak­ten Jo­nat­han Bern­ts­son.

Tre mi­nu­ter se­na­re blev hem­ma­la­gets Ar­bi­os Mzi ut­vi­sad ef­ter ett and­ra gult kort.

– Ing­en vet var­för, häv­da­de Gifträ­na­ren Hal­da Ka­bil ef­teråt.

MEN DO­MA­RE DENIS Op­pong viss­te för­stås be­sked. Han me­na­de att Mzi gjor­de en vårds­lös tack­ling.

– Att det se­dan dröj­de med det rö­da kor­tet be­rod­de på att Vin­berg ha­de för­del av bol­len, för­kla­ra­de Op­pong.

Det var in­te mun­tert för gif­far­na att gå till halv­tids­vi­la med 0–1, med vetska­pen att man skul­le spe­la en hel halv­lek med en man mind­re.

– Det du­ger in­te att ge vå­ra mot­stån­da­re så­da­na över­tag, kon­sta­te­ra­de vi­ka­ri­e­ran­de mål­vak­ten Jo­nat­han Bern­ts­son.

ATT HAN STOD i mål be­rod­de ju på att Se­basti­an Ek­holm fick rött kort i se­rie­pre­miä­ren. Ock­så det med Denis Op­pong som rätt­ski­pa­re!

Vin­berg vann till sist en kom­for­ta­bel se­ger. 0–2-må­let av Me­di­on Ka­bashi, su­ve­ränt fri­spe­lad av Ar­ben Aj­da­re­vic, gjor­de Gifs po­äng­jakt än svå­ra­re.

OCH VIN­BERG VANN rätt­vist. Un­der den förs­ta halv­tim­men do­mi­ne­ra­de gäs­ter­na full­stän­digt och ef­ter pa­us gavs det åt­skil­li­ga chan­ser till fler mål, när Gif sat­sa­de fram­åt.

Si­mon An­ders­son var nä­ra fle­ra gång­er, men blev av­vin­kad för ett fler­tal off­si­der.

– Det där vill jag se på vi­deo. Jag kan in­te ha va­rit off­si­de al­la gång­er­na, mor­ra­de Si­mon.

Vin­bergs nye trä­na­re Mi­chael Svens­son kun­de nöjt kon­sta­te­ra att hans gäng fick sin förs­ta tre­po­äng­a­re.

– Det var in­te då­ligt i pre­miä­ren hel­ler, men då lyc­ka­des vi in­te ut­nytt­ja vå­ra till­fäl­len, sa Vin­bergsträ­na­ren.

VAR­BERGS GIF SKAPADE ett par re­du­ce­rings­chan­ser i sin de­spe­ra­ta jakt. All­ra när­mast var in­hop­pa­ren Johan Carlsson, fram­spe­lad av Alo­and Al­za­hawi.

Men Vin­bergs-mål­vak­ten An­ton An­ders­son var rask i sin ut­rus­ning och avvärj­de med en ben­pa­rad.

Bild: JONATAN BYLARS

SVÅRFÅNGAD. Vin­bergs Si­mon An­ders­son gjor­de 1–0 och var fle­ra gång­er nä­ra att ut­ö­ka den målskör­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.