Råt­tor kas­ta­des in i Kö­pen­hamns­der­by

Hallands Nyheter - - Sporten -

FOT­BOLL: FC Kö­pen­hamn vann derbyt bor­ta mot Brønd­by med 1–0 till gläd­je för bland an­nat la­gets svens­kar Ro­bin Ol­sen, Erik Jo­hans­son och Lud­wig Au­gus­tins­son. Mål­skytt Ben­ja­min Ver­bic med kvar­ten kvar.

Men just Au­gus­tins­son och Ver­bic ham­na­de även i fo­kus för en helt annan sak, näm­li­gen dö­da råt­tor. När Au­gus­tins­son gjor­de sig re­do för att slå en hör­na kas­ta­des fle­ra råt­tor in på pla­nen runt svens­ken och Ver­bic. Råt­tor­na pe­ta­des ut från pla­nen el­ler ploc­ka­des bort och spe­let kun­de se­dan fort­sät­ta.

Fck-an­fal­la­ren Andre­as Cor­ne­li­us som spe­la­de fram till se­ger­må­let, ha­de sin åsikt klar om åskå­dar­nas till­tag:

– De var ba­ra fru­stre­ra­de, för de trod­de att de ha­de en bra möj­lig­het för att slå oss i dag. Och så gick det in­te som de vil­le.

Tack va­re se­gern är Kö­pen­hamn 13 po­äng fö­re Brønd­by med sju mat­cher kvar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.