Knyc­ka­re änd­rar sig ef­ter Hn-kri­tik

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - MALIN EI­RE­FELT 0721-91 12 67 malin.ei­re­felt@hn.se

Ko­mi­kern Em­ma Knyc­ka­re från Rolfstorp kom­mer an­vän­da sam­ma hu­mor­ma­te­ri­al i al­la stä­der – ef­ter krönikan som HN pub­li­ce­ra­de på på­skaf­ton.

Bad­jäv­lar är en stand up-tur­né som re­ser runt i som­mar­stä­der. I år med­ver­kar åt­ta ko­mi­ker. Em­ma Knyc­ka­re från Var­berg är en av dem. I en in­ter­vju med GP be­rät­ta­de Em­ma Knyc­ka­re hur hon an­pas­sar si­na skämt ef­ter var på tur­nén hon är.

”NÄR MAN ÄR i se­mester­pa­ra­di­sen är det myc­ket folk med se­gel­båt från mi­na för­äld­rars ge­ne­ra­tion, i stä­der­na är publi­ken yng­re. Jag, Nour och So­ran är det yng­re gar­det och vi an­pas­sar oss när vi har en äld­re

”An­led­ning­en till att jag ibland an­pas­sar mig är just för att tur­nén är så sa­tans gub­big”

EM­MA KNYC­KA­RE ko­mi­ker

publik. För en äld­re publik kör jag mer snab­ba un­der bäl­tet-skämt. För en yng­re publik, som är mer van vid mig, kör jag mer in­veck­lat och kanske mer po­li­tiskt”, sa hon i in­ter­vjun med GP.

DET­TA REAGERADE HN:S nö­jes­re­dak­tör på i en krö­ni­ka, där hon kräv­de bätt­ring från ko­mi­ker­na och po­äng­te­ra­de att även var­ber­ga­re och fal­ken­ber­ga­re kla­rar av mer in­veck­lad och po­li­tisk hu­mor.

Em­ma Knyc­ka­re gavs en chans att be­sva­ra kri­ti­ken i HN, men av­böj­de. Hon sva­ra­de i stäl­let i mejl att hon, ef­ter att ha läst krönikan, kom­mer kö­ra sam­ma ma­te­ri­al på al­la stäl­len.

”AN­LED­NING­EN TILL ATT jag ibland an­pas­sar mig, det vill sä­ga gör av­kall på det jag själv tyc­ker är ro­ligt, är just för att tur­nén är så sa­tans gub­big och att jag helt en­kelt in­te or­kar va­ra ett fre­ak al­la gång­er, vil­ket man re­dan är som yng­re tjej i ett så­dant sam­man­hang. Det kos­tar för myc­ket helt en­kelt. Men nu är det inga un­dan­tag som gäl­ler!”, sva­rar Rolfstorps­ko­mi­kern Em­ma Knyc­ka­re.

Bild: MAR­TIN ERLANDSSON/ARKIV

EM­MA KNYC­KA­RE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.