Ha­ne­ke kan få sin tred­je Guld­palm

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - ERI­KA JOSEFSSON/TT MIRANDA SIGANDER/TT

Med nya Hap­py end har den ös­ter­ri­kis­ke film­re­gis­sö­ren Mi­chael Ha­ne­ke chans att få sin tred­je Guld­palm i Can­nes. Även So­fia Cop­po­la är ut­ta­gen till årets hu­vud­täv­ling.

Det ver­kar dock in­te som att Can­nes-ju­ryn har fal­lit för Ru­ben Öst­lunds nya film The Squa­re. De höga för­vänt­ning­ar­na på en plats i hu­vud­täv­ling­en för den svenske re­gis­sö­ren in­fri­a­des in­te un­der press­kon­fe­ren­sen i Can­nes. Det be­hö­ver dock in­te va­ra helt kört för Öst­lund. Någ­ra fil­mer bru­kar all­tid till­kom­ma i ef­ter­hand och Öst­lund sä­ger i ett SMS till TT: ”Jag kan ba­ra sä­ga: vi vet nå­got som in­te ni vet.”

BLAND DE 18 FIL­MER som ska kon­kur­re­ra om Guld­pal­men finns Todd Hay­nes Won­der­struck samt den rys­ke Le­vi­a­tan-re­gis­sö­ren An­drej Zv­ja­gintsevs Lo­ve­less.

Av de re­gis­sö­rer som täv­lar om Guld­pal­men är blott tre kvin­nor. So­fia Cop­po­la har gjort en ny ver­sion av 1970-tals­fil­men The be­gui­led som ut­spe­las un­der ame­ri­kans­ka in­bör­des­kri­get. Ni­co­le Kid­man, Kirsten Dunst och Co­lin Far­rell gör tre av rol­ler­na.

Den skots­ka re­gis­sö­ren Lyn­ne Ram­say är ut­ta­gen för You we­re ne­ver re­al­ly he­re och ja­pans­ka Na­o­mi Ka­za­se för Ra­di­an­ce.

NYTT FÖR I ÅR är att Can­nes­fes­ti­va­len ut­an­för täv­lings­klas­ser­na väl­jer att vi­sa två pro­duk­tio­ner gjor­da för tv: Ja­ne Cam­pi­ons fort­sätt­ning på Top of the la­ke samt två av­snitt ur David Lynchs ny­in­spe­la­de Twin Pe­aks.

Se­dan ti­di­ga­re är det klart att svens­ka Ju­lia The­lins Push it är ut­ta­gen för täv­lan om kort­fil­mens Guld­palm, Short film Pal­me d’or.

Can­nes­fes­ti­va­len fi­rar i år 70-års­ju­bi­le­um och äger rum 17–28 maj. Pedro Al­do­mo­var är ju­ryns ord­fö­ran­de.

Bild: FRANCOIS MORI/TT

NOMINERAD IGEN. Mi­chael Ha­ne­ke kan få sin tred­je Guld­palm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.