Gam­la fall för

TV: GW GÅR ÖVER TILL TV4 ME­DAN VECKANS BROTT HAR SOM­MAR­LOV

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje -

Ny ka­nal men sam­me Leif GW Pers­son. I Tv4-se­ri­en GW:S mord grot­tar han ned sig i ett gäng upp­märk­sam­ma­de fall. – Jag är ju barns­ligt intresserad av så­dant här, sä­ger kri­mi­no­lo­gen till TT.

När Svt-suc­cén Veckans brott nu har ta­git som­mar­lov fort­sät­ter Leif GW Pers­son att pra­ta om brotts­lig­het i TV4. Den 18 april är det pre­miär för det helt nya pro­gram­met GW:S mord.

– Det var ett för­slag från dem och jag ha­de ing­et att gö­ra så jag tac­ka­de ja. Veckans brott tar ju ba­ra fy­ra må­na­der av tolv, res­ten av ti­den är jag fri, sä­ger Leif GW Pers­son.

– De kan in­te be­gä­ra att jag in­te ska gö­ra någon­ting un­der två tred­je­de­lar av året för att få gö­ra Veckans brott un­der den sista tred­je­de­len.

I GW:S MORD kom­mer ing­en dags­färsk brotts­lig­het att tas upp. I stäl­let hand­lar det om gam­la mord­fall som Leif GW Pers­son har fast­nat för.

– Två av tre av dem är oupp­kla­ra­de, så det är därför jag har svårt att släp­pa dem. De ska va­ra in­tres­san­ta rätts­ligt och de ska va­ra in­tres­san­ta kri­mi­no­lo­giskt, sä­ger han.

I pre­miärav­snit­tet tas det upp­märk­sam­ma­de Lin­da Chen-fal­let

VET VAD HAN TA­LAR OM. ”För­de­len med de här fal­len är att jag har va­rit in­syl­tad på ett el­ler an­nat sätt el­ler att jag när­ma­re på i GW:S mord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.