GW i ny ka­nal

Hallands Nyheter - - Kultur & Nöje - LINUS BRÄNN­STRÖM/TT

upp. Se­na­re un­der sä­song­en kom­mer Leif GW Pers­son bland an­nat att tit­ta när­ma­re på fle­ra kän­da mord­fall.

– da Cos­ta-fal­let ex­em­pel­vis, som ju är en jäv­la rätts­skan­dal. Den störs­ta som vi har haft, för det är in­te som med Quick som häng­er på lå­set för att bli dömd. Det hand­lar om två män­ni­skor som ald­rig har träf­fat Catri­ne da Cos­ta, svå­ra­re än så är det in­te och det tror jag att kan le­da i be­vis, sä­ger han.

PRO­GRAM­MET VARVAR Leif GW Pers­sons syn­vinklar med dra­ma­ti­se­ring­ar.

– Det är ju en kom­bi­na­tion av mitt be­rät­tan­de och en do­ku­men­tär be­skriv­ning, fil­mad så­dan, och se­dan mi­na fun­de­ring­ar om så­dant där som möj­ligt­vis hän­de men som in­te kom fram, be­rät­tar han.

GW:S mord be­står av sex av­snitt och en­ligt hu­vud­per­so­nen är det re­dan klart att det blir en fort­sätt­ning på pro­gram­met.

– Det är un­der in­spel­ning snart och det hand­lar om and­ra lik­nan­de fall. Jag har ju ett an­tal fall i hu­vu­det, sä­ger Leif GW Pers­son.

HAN BE­RÄT­TAR ATT han ock­så får en hel del för­fråg­ning­ar om att gö­ra and­ra tv-pro­gram men att han är helt oin­tres­se­rad av att gö­ra ex­em­pel­vis van­li­ga un­der­håll­nings­pro­gram.

Där­e­mot skul­le han gär­na gö­ra en fort­sätt­ning på Svt-se­ri­en På jakt med Lot­ta och Leif, nå­got som det ock­så ska ha ta­lats om.

– Lot­ta Lund­gren var ju en myc­ket lo­van­de jä­ga­re. En trev­lig per­son dess­utom och en jä­vel på att la­ga mat, kan jag be­rät­ta. Hon var helt sans­lös på det. Ny­da­nan­de på ett sätt, man­li­ga koc­kar kör ju ba­ra sitt van­li­ga, sä­ger Leif GW Pers­son.

Bild: AN­DERS WIKLUND/TT

åt­minsto­ne är väl på­läst. Det tar kort tid att ak­tu­a­li­se­ra kun­ska­per­na”, sä­ger Leif GW Pers­son om fal­len som han tit­tar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.