GW tar upp oupp­kla­ra­de mord

Hallands Nyheter - - Tvguide - An­na Hed­lund

Det finns ett an­tal svens­ka mord­fall som in­te läm­nar Leif GW Pers­son i fred. Nu går han till bot­ten med dem i nya se­ri­en ”GW:S mord”.

I sex av­snitt ska kri­mi­nal­pro­fes­sor Leif GW Pers­son tit­ta när­ma­re på någ­ra av de mest om­ta­la­de mor­den i Sve­ri­ges mo­der­na histo­ria. I pre­miärav­snit­tet fo­ku­se­rar han på Lin­da Chen som för­svann 2009 strax fö­re sitt bröl­lop och därefter hit­ta­des död. And­ra fall som kom­mer att tas upp är mor­det på Ul­la Höglund.

I en in­ter­vju i ”Hel­le­ni­us hör­na” i hös­tas ut­ta­la­de sig Leif GW Pers­son om fal­len som han själv valt ut.

– Det sit­ter som en spik i hu­vu­det på mig, sa­de han.

Han fick ock­så frå­gan om han kom­mer att lö­sa fal­len.

– Nej, jag har in­te gjort det. Men ibland är jag gans­ka sä­ker på att jag har löst det i nå­gon slags san­nings­me­ning. Men det är oin­tres­sant, för en dom­stol som de­lar den upp­fatt­ning­en ska ju till.

Foto: Pär Bäck­strand/tv4

I det förs­ta av­snit­tet av ”GW:S mord” tar Leif GW Pers­son upp mor­det på Lin­da Chen.

För de som gil­lar fa­mil­jen Kar­dashi­an kom­mer snart än­nu ett re­a­li­ty­pro­gram från tv-kla­nen. I ”Li­fe of Ky­lie” får tit­tar­na föl­ja lil­la­sys­ter Ky­lie Jen­ners liv. Käl­la: TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.