Våg­hal­sigt spel om skatt

MAKTBALANS. När re­ge­ring­en blun­dar för all­var­li­ga pro­blem mås­te op­po­si­tio­nen ut­nytt­ja möj­lig­he­ten att sät­ta press på de röd­grö­na.

Hallands Nyheter - - Ledare - Ma­ria Hal­des­ten 010-471 53 70 • ma­ria.hal­des­ten@hn.se

LE­DA­RE 19/4. Ett la­gom för­täckt hot, el­ler ba­ra en är­lig på­min­nel­se om den dar­ri­ga maktbalans som rå­der?

Med en en­da me­ning sat­te Emil Käll­ström (C) i al­la fall to­nen re­dan i riks­dags­de­bat­tens in­led­ning.

– Prö­va in­te riks­dags­ma­jo­ri­te­tens tå­la­mod i den­na frå­ga... sa­de han i ett tufft me­nings­ut­byte om re­ge­ring­ens skat­te­po­li­tik.

Och nog har op­po­si­tions­par­ti­er­na go­da skäl att kän­na sig pro­vo­ce­ra­de in­te ba­ra av fi­nans­mi­nis­terns själv­go­da vår­bud­get­pre­sen­ta­tion ut­an ock­så av de skat­te­för­änd­ring­ar som re­ge­ring­en har avi­se­rat.

OP­PO­SI­TIO­NEN ÄR IN­TE en­sam om att un­der­kän­na re­ge­ring­ens för­slag om ut­vid­gad stat­lig in­komst­skatt. Fack­för­bun­det Saco, ra­sar över en skat­te­po­li­tik som gör hög­re ut­bild­ning eko­no­miskt oin­tres­sant.

”Många aka­de­mi­ker tjä­nar ald­rig in sin ut­bild­ning (stu­di­elån, flera års ute­bli­ven ar­betsin­komst). Nu höjs skat­ten för dem. Hel­to­kigt”

Så twitt­ra­de Carl Hell­ström, vice ord­fö­ran­de i Saco stu­dentråd.

I ETT PRESS­MED­DE­LAN­DE på­pe­ka­de aka­de­mi­ker­fac­ket att re­ge­ring­ens po­li­tik är olycks­bå­da­de för Sve­ri­ges fram­tid som kun­skap­sna­tion. De har rätt i att re­ge­ring­ens in­ställ­ning till lö­neskat­ter gör att det finns risk för att ar­bets­kraft som Sve­ri­ge vill ha och väl be­hö­ver kan väl­ja en an­nan ba­na – el­ler sö­ka sig ut­om­lands i pro­test mot för då­lig av­kast­ning.

IN­TE HEL­LER SMÅFÖRETAGARNA slip­per un­dan skat­te­höj­ning­ar. Trots up­pen­ba­ra be­hov av mer fö­re­ta­gan­de tän­ker re­ge­ring­en kö­ra på med pla­ner­na på för­änd­ring­ar i de så kal­la­de 3:12-reg­ler­na.

Om op­po­si­tio­nen in­te drar i nöd­brom­sen vill sä­ga. För om re­ge­ring­en väg­rar lyss­na på kri­ti­ken kan det bli dra­ma­tis­ka om­röst­ning­ar i riks­da­gen i höst.

Det finns dock ett svenskt dra­ma som är minst li­ka raff­lan­de som det kring skat­te­po­li­ti­ken, näm­li­gen det som upp­står i klyf­tan mel­lan dem som har och dem som in­te har.

– Det väx­er fram en ny un­der­klass i Sve­ri­ge, sa­de Li­be­ra­ler­nas Mats Pers­son

– Re­ge­ring­ens sit­ter på läk­ta­ren me­dan Sve­ri­ge gli­der isär, sa­de Emil Käll­ström.

I DEN­NA FRÅ­GA var Al­li­ans­fö­re­trä­dar­nas bud­skap mer enigt än på länge. Men så ris­ke­rar re­ge­ring­ens svek och slö­se­ri med re­sur­ser att få all­var­li­ga kon­se­kven­ser. Att män­ni­skor som kan och vill job­ba in­te får chan­sen är ett pro­blem för dem, för sam­häl­let och för sam­man­håll­ning­en.

Ett pro­blem i sam­man­hang­et är att ar­bets­li­vets kun­skaps­krav gör det ex­tra svårt för dem med minst do­ku­men­te­rad er­fa­ren­het el­ler ut­bild­ning. Där­för är fler vägar in på ar­bets­mark­na­den så an­ge­läg­na.

ISTÄL­LET FÖR ATT ac­cep­te­ra den bist­ra verk­lig­het som rå­der väl­jer dock Sve­ri­ges fi­nans­mi­nis­tern ful­spel. Med darr på stäm­man an­kla­ga­de hon i de­bat­ten op­po­si­tio­nen för att vil­ja ”sän­ka lö­ner­na”. Än­då har till och med LO bör­jat in­se vil­ka ut­ma­ning­ar som finns och bytt lin­je.

Sänk­ta trösklar är näm­li­gen in­te det­sam­ma som sänk­ta lö­ner. Det hand­lar om att ge män­ni­skor som lö­per risk att fast­na i evigt bi­drags­be­ro­en­de en möj­lig­het till lö­ne­kar­riär.

– Man ska kom­ma in på ar­bets­plat­sen, bör­ja job­ba och se­dan byg­ga upp sitt cv, sa­de Lo-ord­fö­ran­den på en press­kon­fe­rens för någ­ra vec­kor se­dan.

Den öpp­ning­en var ett väl­kom­met steg på en nöd­vän­dig re­form­väg.

PÅ SISTO­NE HAR re­ge­ring­en spot­tat upp sig i trygg­hets- och po­lis­frå­gor, till och med ve­lat bju­da över kon­kur­ren­ter­na. Så kanske finns hopp om att den skall kom­ma till in­sikt om be­ho­ven även i sys­sel­sätt­nings­frå­gan? På ett el­ler an­nat sätt lär al­li­ans­par­ti­er­na, som sig bör, ut­nytt­ja den möj­lig­het de har att sät­ta press på fi­nans­mi­nis­tern.

Bild: FREDRIK SANDBERG/TT

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.