PRESSKLIPP

Hallands Nyheter - - Ledare -

* EU:S of­fi­ci­el­la lin­je är att en stat som upp­fyl­ler in­trä­deskra­ven ock­så ska ac­cep­te­ras som med­lem i klub­ben. Så an­vän­der uni­o­nen sin mju­ka makt. Men döds­straf­fet är en röd lin­je för EU. Gör Er­do­gan all­var av si­na pla­ner in­ne­bär det i prak­ti­ken att Tur­ki­et stäng­er dör­ren. Syd­svens­ka Dag­bla­det (ob lib)

* När par­la­mentsva­let 2015 in­te gick som han vil­le åter­upp­tog han kri­get mot PKK, som han själv ti­di­ga­re av­veck­lat, för att vin­na rös­ter i ett fram­tving­at ny­val. Kupp­för­sö­ket i som­ras stred mot al­la de­mo­kra­tis­ka prin­ci­per, men Er­do­gans re­ak­tion har sak­nat al­la tänk­ba­ra pro­por­tio­ner. De­mo­kra­tin i Tur­ki­et skul­le stär­kas om han för­lo­ra­de folk­om­röst­ning­en.

Upsa­la Nya Tid­ning (lib)

* Er­do­gan har lo­vat att sät­ta fart på eko­no­min igen, ba­ra han får fria hän­der. San­ning­en är att han har tap­pat vil­jan till re­for­mer, ef­tersom de ho­tar att spä­da ut hans makt. I stäl­let är ris­ken att kor­rup­tio­nen fro­das och väx­er. Of­fent­li­ga kon­trakt går till re­gim­vän­li­ga fö­re­ta­ga­re.

Da­gens Ny­he­ter (ob lib)

* Att man in­te får ett jobb som man tän­ker väg­ra att ut­fö­ra är för­stås in­te dis­kri­mi­ne­ring. Det finns väl­digt många yr­ken som in­te krä­ver att man ut­för ab­or­ter. De som tyc­ker att ab­ort är prin­ci­piellt fel bor­de sö­ka sig till de om­rå­de­na istäl­let.

Sö­der­man­lands Ny­he­ter (C)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.