Svensk djur­vård är bäst i värl­den men in­te bra

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

VAR­BERG. Tai­wan klub­ba­de ny­li­gen ige­nom la­gar som gjor­de det för­bju­det att äta hund och katt. Dess­utom höj­des straf­fen för and­ra ty­per av djur­plå­ge­ri av­se­värt. I Ita­li­en har Ber­lusco­ni bli­vit ve­ge­ta­ri­an och ge­nom­för en kam­panj för att få si­na lands­män att lå­ta bli köt­tet un­der påsken.

STOR­BRI­TAN­NI­EN, Kro­a­ti­en och Ös­ter­ri­ke har för­bju­dit päls­far­mer. Stad ef­ter stad i Spa­ni­en för­bju­der tjur­fäkt­ning. Bå­de In­di­en och Ki­na går hårt fram med mål­sätt­ning­en att mins­ka köt­tä­tan­det för mil­jöns och dju­rens skull. Och vad hän­der i Sve­ri­ge? Härom­da­gen blev en ung kvin­na dömd för att ha fil­mat dö­en­de gris­kul­ting­ar på en helt van­lig bond­gård.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na rös­ta­de i för­ra vec­kan ner ett för­slag om att stänga päls­far­mar, ett förbud som he­la 80 pro­cent av till­frå­ga­de svens­kar vill ha. En stor jakt­här­va väx­er dag för dag, med allt fler po­li­ti­ker och tjäns­te­män som ja­gat lo, järv, björn och varg il­le­galt. Nya av­slö­jan­den om van­vård på djur­fa­bri­ker i Sve­ri­ge kom­mer i prin­cip var­je dag.

DET FINNS ALL­TID ex­em­pel på and­ra län­der som är säm­re än Sve­ri­ge, men att kö­pa svenskt hjäl­per in­te någ­ra djur. Det en­da sät­tet att ta va­ra på dju­ren är att in­te ut­nytt­ja dem.

Pe­ter Kalm­ström

Su­per­ve­goblog­gen

Bild: EMIL LANGVAD/TT

IILLA BEHANDLAD. Gri­sen har det in­te bra i Sve­ri­ge även om vi är bäst i värl­den på djur­vård.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.