Vi ökar till­gäng­lig­he­ten till vård­cen­tra­ler­na

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Hur är det för per­so­na­len?” (11/4).

VÅRD. Vi vill kun­na er­bju­da tid för be­sök när vå­ra in­vå­na­re be­hö­ver det! Det är vår mål­sätt­ning och vår vik­ti­gas­te frå­ga. Men vi är med­vet­na om att vi un­der en pe­ri­od haft svårt att fullt ut mö­ta upp med lä­kar­ti­der. I dags­lä­get sak­nas det fas­ta lä­ka­re för någ­ra tjäns­ter i Var­berg, och det är nå­got vi tar på störs­ta all­var. Pre­cis som in­sän­dar­skri­ben­ten skri­ver be­hövs al­la pro­fes­sio­ner på en vård­cen­tral. Att re­kry­te­ra lä­ka­re är en hög­pri­o­ri­te­rad frå­ga. Vi, lik­som and­ra regioner och lands­ting, be­hö­ver ar­be­ta med det på flera oli­ka sätt och ni­vå­er.

Men vi be­hö­ver ock­så för­änd­ra vår­den för att kla­ra av fram­ti­dens vård. Ett vik­tigt arbete som är igång på var­je vård­cen­tral är att se över vem som gör vad. An­vän­der vi var­je re­surs på bäs­ta sätt?

VI HAR MÅNGA yt­terst kom­pe­ten­ta med­ar­be­ta­re inom flera oli­ka pro­fes­sio­ner, och det är in­te all­tid en lä­ka­re ska va­ra förs­ta kon­tak­ten. Må­let är att du som in­vå­na­re i var­je mö­te ska träf­fa den kom­pe­tens som bäst kan ta hand om det du sö­ker för. Ibland är d eten di­strikt skö­ters­ka, ibland en ar­bets­te­ra­peut, psy­ko­log el­ler lä­ka­re. I det ar­bets­sät­tet finns flera för­de­lar. Du som in­vå­na­re mö­ter den kom­pe­tens som är rätt för ditt be­hov. Vå­ra med­ar­be­ta­re får ar­be­ta med det de kan all­ra bäst. Och in­te minst, vi fri­gör tid till vå­ra lä­ka­re för de som verk­li­gen be­hö­ver träf­fa en lä­ka­re. Men den här för­änd­ring­en tar tid, bå­de för oss inom vår­den och för sam­häl­let i stort.

JUST NU GÖR vi i Var­berg oli­ka åt­gär­der för att för­bätt­ra till­gäng­lig­he­ten. Vi har gjort för­änd­ring­ar vad gäl­ler te­le­fon­till­gäng­lig­het. Vi ser över möj­lig­he­ten att star­ta drop-in mot­tag­ning­ar. Vi ser även över hur vi kan stär­ka lä­kar­till­gång­en på oli­ka sätt. Sa­m­ar­be­tet mel­lan al­la vå­ra 24 ut­buds­punk­ter i Vård­cen­tra­len Hal­land är en del för att öka flex­i­bi­li­te­ten och an­vän­da vå­ra re­sur­ser på bäs­ta sätt.

Vå­ra med­ar­be­ta­re gör ett fan­tas­tiskt jobb i en ibland tuff var­dag! Vår mål­sätt­ning är att det ska fin­nas team med till­räck­lig be­man­ning av al­la de yr­kes­ka­te­go­ri­er som be­hövs. Ka­rin Borg­man Rem­se

om­rå­des­chef Vård­cen­tra­len Hal­land

Bild: HÅ­KAN JO­HANS­SON

PRIORITERAT. Att re­kry­te­ra lä­ka­re är en hög­pri­o­ri­te­rad frå­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.