Ni satt i re­ge­ring­en när pen­sio­närs­skat­ten in­för­des

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

på ”Re­ge­ring­en sat­sar för li­te på de äld­re” (5/4).

SKATT. I ett svar om pen­sio­närs­skat­ten för­sö­ker krist­de­mo­kra­ter­nas Ja­kob Fors­smed och Lar­ry Sö­der fri­kän­na sig från att ha in­fört pen­sio­närs­skat­ten som är en hög­re skat­te­sats för just pen­sio­nä­rer. I sin förs­ta bud­get 2006 slog den bor­ger­li­ga re­ge­ring­en sön­der den ti­di­ga­re sam­man­håll­na in­komst­be­skatt­ning­en. Pen­sio­nä­rer­na stämp­la­des som ”bi­drags­ta­ga­re” då de in­te ar­be­ta­de, en kons­tig syn på upp­skju­ten lön och pen­sio­nä­rer skul­le där­för ha en hög­re skatt än lön­ta­ga­re.

NÄR VA­LET 2010 när­ma­de sig fick re­ge­ring­en kal­la föt­ter och bör­ja­de mins­ka skat­teskill­na­den. Den av­skaf­fa­des dock ald­rig trots att yt­ter­li­ga­re en val­pe­ri­od för­flöt. Un­der sju år rös­ta­de Krist­de­mo­kra­ter­na för bud­ge­tar med fort­satt hög­re skat­te­sats. Så sent som i de­cem­ber 2014 rös­ta­de bor­ger­lig­he­ten och Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na ned ett bud­get­för­slag för sänkt skatt. In­för 2018 vill vi ta bort den hög­re skat­te­sat­sen för pen­sio­ner upp till 14 000 kro­nor i må­na­den för att se­dan mins­ka den för pen­sio­ner upp till 30 000 kro­nor. Det­ta för­slag ho­tas av bor­ger­ligt bud­gett­rix­an­de och tänkt Sd-sam­ar­be­te.

Un­der åt­ta år sänk­tes skat­ter­na med 140 mil­jar­der vil­ket drabbade in­te minst äldre­omsorg och sjuk­vård. Den nya re­ge­ring­en gör en per­ma­nent sats­ning till kom­mu­ner och lands­ting på tio mil­jar­der kro­nor från och med i år. Rik­ta­de sats­ning­ar har skett till äld­re i form av höjt bo­stads­tillägg, gra­tis öp­pen­vård för al­la över 85 år och stärkt stöd till per­so­ner med de­mens mm.

KD HAR ING­ET svar på frå­gan om hur de­ras bud­get­sats­ning­ar för äld­re ska för­e­nas med nya skat­te­sänk­ning­ar. Vi vet att för att kla­ra väl­fär­den mås­te vi ha en klok bud­get, vi kan in­te sän­ka skat­ter­na till så låg nivå att peng­ar­na in­te räc­ker till en god vård och om­sorg. Vi över­tog re­ge­rings­mak­ten med sto­ra mi­nus i kas­sa­kis­tan men vi har vänt på det och har nu möj­lig­het att sat­sa vi­da­re på en bra väl­färd för al­la och som kän­ne­teck­nar ett bra sam­häl­le.

Ad­nan Di­bra­ni (S) Jör­gen Hell­man (S)

Riks­dags­le­da­mö­ter

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.