Var­för ac­cep­te­rar vi det­ta?

Hallands Nyheter - - Ordet Är Fritt -

DE­MO­KRA­TI. Jag är rädd, jag är jät­te­rädd för vad som hän­der med vårt land.

Vårt folk­hem med de­mo­kra­ti, ytt­ran­de­fri­het, jäm­lik­het och al­las li­ka vär­de. Jag trod­de det gäll­de al­la i vårt land, in­född som in­vand­rad oav­sett re­li­gi­on.

I Kal­la Fakta be­rät­ta­des om en kvin­na som le­ver, en­ligt vå­ra de­mo­kra­tis­ka nor­mer, i ett mus­limskt do­mi­ne­ran­de bo­stads­om­rå­de. Hon blir ho­tad och tra­kas­se­rad och får sin bo­stad van­da­li­se­rad. Hur har det kun­nat bli så här? Var­för ac­cep­te­rar vi det­ta?

Om de­mo­kra­ti, ytt­ran­de­fri­het, jäm­lik­het och al­las li­ka vär­de även gäl­ler inom den mus­lims­ka tron – var­för stäl­ler sig in­te mus­lims­ka le­da­re på ga­tor och torg och sä­ger rent ut att så här kan vi in­te ha det!? El­ler är de ock­så räd­da?

Vart är vi på väg?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.